Belangen Soesterberg

Belangenbehartiging Soesterberg

Belangen Baarn

Belangenbehartiging Baarn

Belangen Soest

Belangenbehartiging Soest

Bestuur van KBO

 

              

Yvonne Dijkhuis

  Paul Sparnaaij   

 Anton den Ouden Wim van Ruth

  Ria  Lamé      

Betsy Seure     John Biesaart        
voorzitter   Yvonne Dijkhuis-Blessing 0619625425 yvonnedijkhuis@hotmail.com
vice-voorzitter/webmaster Paul Sparnaaij   035-601 06 23 gon.paul@kpnmail.nl
secretaris Anton den Ouden 0346-35 35 65 kbossb@xs4all.nl
penningmeester Wim van Ruth 035-601 70 97 van.ruth@kpnmail.nl
bestuurslid evenementen Ria Lamé     035-602 87 26 lame@xs4all.com
bestuurslid Soesterberg Anton den Ouden 0346-35 35 65 kbossb@xs4all.nl
bestuurslid, reizen Betsy Seure 035-531 01 29 ecm.seure@ziggo.nl
bestuurslid Baarn vacature
bestuurslid, publiciteit/Soester Venster John Biesaart 035-888 36 57 redactiesvkbo@icloud.com

Onderstaand vindt u nog meer mededelingen vanuit het bestuur:

INFORMATIE VANAF DE BESTUURSTAFEL:
We vinden het belangrijk om u als leden van onze afdeling Soest/Soesterberg/Baarn van allerlei relevante informatie op de hoogte te houden. Zeker voor wat betreft zaken die betrekking hebben op ledenwerving, evenementen, reizen e.d. Daarom hebben wij een vriendelijk doch dringend verzoek om aan onze ledenadministrateur Anton Simonis uw email adres door te geven. Wilt u, als u dat nog niet heeft gedaan, uw email-adres opgeven. Dit kan naar antonsimonis@casema.nl of ook nog telefonisch 035-6019920
Bij voorbaat onze hartelijke dank. Heeft u geen email dan zullen we u per brief benaderen.
***********************************************************************************************************************************************************************************************

Onderstaand ziet u ons beleidsplan voor de komende jaren:

                    BELEIDSPLAN 2022-2026

Statutaire doelstelling
De afdeling stelt zich ten doel de belangen van ouderen op het gebied van welzijn te behartigen en de zelfwerkzaamheid als individu en groep te bevorderen.

Speerpunten
Koopkracht, wonen, digitalisering, zingeving, veiligheid.

Werkzaamheden
De afdeling heeft ongeveer 70 vrijwilligers die zich o.a. bezighouden met:
Leden ondersteuning ……..  Belangenbehartiging; belastinginvullen
Leden communicatie ……..  Maandblad Het Soester Venster, verspreiding van
                                               maandelijks magazine KBO-PCOB, website
                                               KBO-PCOB en website KBO Soest-Soesterberg-
                                               Baarn [www.kbosoest.nl], Liturgievieringen
 Leden sociaal …………….  Reizen, Bridgen, Klaverjassen, organiseren van  
                                               lezingen, voordrachten en 
                                               informatiebijeenkomsten, vrijwillige
                                               ouderenadviseur
Leden Bestuur ……………   Bestuur, bestuur ondersteuning,
                                               Ledenadministratie, het uitvoeren van projecten,
                                               die verband houden met voorkomen van
                                               eenzaamheid;

Samenwerking
In de tachtiger jaren is op verzoek van het college van B&W het COSBO ontstaan.  Zij wilden niet met elke seniorenbond afzonderlijk afspraken maken en daarom werken de bonden KBO en PCOB samen in dit overkoepelend orgaan.

Het COSBO Soest/Soesterberg stelt zich ten doel in overleg met elkaar en in onderlinge samenwerking die zaken te regelen, waarvan partijen unaniem van mening zijn dat men deze beter gezamenlijk kan aanpakken dan onafhankelijk van elkaar. Actieve betrokkenheid bij het aanreiken van oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken waarmee ouderen te maken hebben en/of kunnen krijgen.

Gesprekspartner zijn voor het lokale bestuurscollege, plaatselijk actieve politieke groeperingen en voor (senioren-) relevante organisaties op de terreinen van welzijn, zorg, wonen, mobiliteit en veiligheid.

Algemene voorlichting die de optimalisering van positieve beeldvorming van senioren tot doel heeft.

Ledenwerving

Sinds eind 2021 is de werkgroep Ledenwerving bezig met het ontwikkelen van activiteiten die jonge senioren moet bewegen om lid te worden van de KBO, waarbij de nadruk wordt gelegd op belangenbehartiging, belastinghulp, kortingen: landelijk (verzekering), uitjes/ sociale contacten, het maandblad Soester Venster en het landelijk magazine KBO-PCOB, de Website en andere publicaties.  Duidelijk formuleren voor wie we wat doen, wat ons doel is en langs welke weg we dat kunnen bereiken. Daar zoeken wij gericht mensen bij die hiermee aan de slag willen, maar zich niet voor een tijd van jaren willen vastleggen om actief te zijn voor de KBO.

Andere vormen van lidmaatschap
Goed kijken wat senioren graag willen. Jarenlang lid blijven van een vereniging is al lang geen vanzelfsprekendheid meer.

Nieuwe activiteiten ontwikkelen
Een maandelijkse borrel, een lunchclub (1e zondag van de maand), museumbezoek; wandelclub.

Financieel Beleid
De begrotingen geven de mogelijkheden van KBO Soest-Soesterberg-Baarn goed weer.
Inkomsten worden verkregen uit contributies (waarvan afdracht aan provinciale en landelijke KBO), subsidies van de gemeente Soest en de parochiële Caritasgroep, advertenties in het maandblad  Soester Venster en uit beleggingen. De jaarrekening en begroting worden jaarlijks gepubliceerd in Soester Venster en worden vastgesteld in de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

De bestuurders krijgen alleen een onkostenvergoeding.

**************************************************************************************************************************************************************************

Ledenwerving:

 • Het bestuur heeft een werkgroep Ledenwerving ingesteld waarin zitting hebben:
  • Yvonne Dijkhuis
  • Anton den Ouden
  • Ria Lamé
  • John Biesaart
 • Heeft u ideeën/suggesties voor een succesvolle aanpak van de ledenwerfactie, neem dan aub even contact op met één van de werkgroepleden
 • De bestuursvergaderingen vinden plaats op de 2de donderdagmiddag van de maand (met uitzondering van juli en augustus)

***************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Werkgroep: "Jonge senioren"

Senioren wonen steeds langer zelfstandig en zijn veel mondiger als vroeger. Maar....... de jonge senioren kunnen ons nog meer vertellen hoe wij als KBO afdeling interessanter, vitaler en belangrijker kunnen zijn of worden. Daarvoor hebben we personen nodig die met ons mee willen denken en dan met name jongere senioren.

Wilt u ook een bijdrage leveren aan een levendige "jonge" KBO afdeling Soest/Soesterberg/Baarn neem dan contact op met de voorzitter Yvonne Dijkhuis, DENK MET ONS MEE !!
Het telefoonnmummer en emailadres van Yvonne staat acherin ons maandblad Het Soester Venster of kijk bovenaan op deze pagina.

WIJ REKENEN OP U !!

*******************************************************************************************************************************************************

Nieuwe bestuursleden ??????

Onze afdeling is op zoek naar personen, als het kan jonge senioren, die tijd, plezier en interesse hebben om een (bestuurs)functie te willen gaan vervullen.
Loopt u te denken om ook iets te willen betekenen voor de KBO Soest/Soesterberg/Baarn, aarzel dan niet om eens contact op te nemen met één van de zittende bestuursleden. Zij kunnen u uit ervaring vertellen hoe zinvol, maar ook hoe dankbaar dit vrijwilligerswerk is.
Heeft u enige ervaring en wilt u iets te doen met evenementen of wellicht met een ander aandachtsveld, dan zijn we zeer dankbaar als u zich aanmeldt. De slogan "Vele handen maken licht werk" is zeker van toespassing op actief zijn binnen de afdeling KBO. Maar ook als u zich "nieuw" vindt binnen een bestuur bent u van harte welkom.

Ook voor onze leden in Baarn zijn we op zoek naar iemand die deze leden in ons bestuur wil vertegenwoordigen en die de belangen van de KBO Soest/Soesterberg/Baarn op goede wijze kan/wil behartigen en vertegenwoordigen. In Soesterberg kan Anton den Ouden ook nog wel een hulp als medebestuurslid gebruiken. Wie kan en wil van deze mooie, gezellige en goede seniorenbond het gezicht naar de leden en de buitenwereld worden ??????? 

WIE HEEFT BELANGSTELLING EN LAAT VAN ZICH HOREN ?? 

**********************************************************************************************************************************************************************************************************************

WIJ ZOEKEN EEN NIEUWE EINDREDACTEUR VOOR ONS MOIE SOESTER VENSTER.

John Biesaart is onze eindredacteur van het blad Soester Venster. Na vele jaren van inzet vindt hij het nu tijd om het stokje over te dragen. Wij zijn dus op zoek naar iemand ,man/vrouw, die het interessant vindt om dit mooie blad, samen met de redactieleden, vorm te geven. Wilt u een positieve bijdrage leveren aan onze afdeling en dit visitekaartje in stand houden, neem dan contact op met John. Hij wil u heel graag vertellen hoe e.e.a. in zijn werk gaat.

************************************************************************************************************************************************************************************************************************

wij vragen om versterking !!!!!!

De werkgroep die de Soester Vensters en het KBO/PCOB blad verdelen en uitdelen aan de bezorg(st)ers heeft dringen extra handen nodig. Slechts1x per maand is het een paar uurtjes werk om deze bladen te verdelen in de bezorg(st)ers aantallen en ze ook aan hen te overhandigen. Wie vindt het leuk om op deze manier een goede bijdrage te leveren aan onze afdeling. Verder hebben we behoefte aan bezorg(st)ers met name in Soesterberg en Baarn. Wie wil of weet iemand die dit leuk vindt om te doen.

LAAT EVEN WETEN OF U DIT WILT DOEN. BEL MET ÉÉN VAN DE LEDEN VAN DE WERKGROEP. 
(de telefoonnummers en email-adressen staan bij de link werkgroepen)
*************************************************************************************************************************************************************

DE JAARVERGADERING IS GEHOUDEN OP 19 april 2022.
Het verslag van deze vergadering vindt u onderstaand.          

                              Datum:                         19 april 2022

Plaats:                          De Klarinet, Soest 

Tijd:                              14.04 tot 14.45uur

Aanwezig Bestuur:    Yvonne Dijkhuis, Anton den Ouden, Wim van Ruth, Betsy Seure, Ria Lamé,

                                  John Biesaart, Paul Sparnaaij.

Aanwezig leden:        25 leden

Afwezig m.k.:              Pastoor Joachim Skiba

Afwezig z.k.                 Overige leden                        

Verslagnr:                    2201-21     

Verslag:                        Anton den Ouden

 1. OPENING
  1. De voorzitter opent de vergadering om 14.04 uur.
  2. Paul Sparnaaij vraagt de aanwezigen te gaan staan om de overleden leden te gedenken.
  3. Ter gedachtenis aan hen steekt de voorzitter een kaarsje op.

 1. GEBED/ OVERWEGING
  1. Daar pastoor Skiba wegens ziekte verhinderd is, leest de voorzitter een gebed voor dat pastoor Skiba heeft aangeleverd: Ondanks alles.

3.              VASTSTELLEN VAN DE AGENDA.

3.1            De voorgestelde agenda wordt onveranderd vastgesteld.

4.              MEDEDELINGEN/ INGEKOMEN STUKKEN.

4.1            Op 11 april 2022 is Martin Brouwer overleden. Bij veel leden bekent als Bingomaster na de jaarvergadering.

4.2            Op 17 mei 2022 Wordt in het gemeentehuis een themamiddag georganiseerd door het COSBO en de SWOS.
                 De titel van  de themamiddag is: ”Toekomst Perspectief Senioren Soest”. Aanvang 14.00 uur

4.2.1         Op 19 mei 2022 Is in de Sleutel een themamiddag over werking en gebruik van IPad en Tablet. Spreker is Frans Brinkman.
                 Aanvang 14.00 uur

4.2.2         Op 20 mei 2022 start de KBO met “De Grijze Borrel” in de kantine van de tennisclub Soestdijk aan de Schrikslaan.
                 Aanvang 16.00 uur. De Grijze borrel wordt vervolgens gehouden op elke 3e vrijdag van de maand.

4.3            Na de algemene ledenvergadering zal Betsy Seure belangstellenden informeren over de reizen.

5.              VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING: 16-5-2021

5.1            Inhoudelijk en tekstueel. Agendapunt 4.1 Ruud Boon moet zijn Ruud Boom. Dit wordt met een penwijziging gecorrigeerd.

5.              Met de penwijziging is het verslag goedgekeurd.

5.3            Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en verslaglegger.

                 

6.              JAAARVERSLAG BESTUUR EN VERSLAGEN VAN DE COMMISSIES 2021.

6.1            Het jaarverslag wordt pagina voor pagina doorgenomen.

6.1.1         Er worden geen vragen of opmerkingen geplaatst bij het jaarverslag.

7.              FINANCIËN 2021

7.1            Staat van baten en lasten. Jan Roest vraagt hoe het zit met de ledenwerving waarover al in de jaarvergadering
                 van 2021 is gesproken.

7.1.1         De voorzitter antwoordt da er veel activiteiten op stapel staan, waar een werkgroep al in 2021 mee is begonnen     
                  b.v. Op 17 mei een informatiemiddag in het gemeentehuis, de grijze borrel, leaflet en in juni de digitale enquête.

7.2            Na toelichting van de penningmeester wordt de staat van baten en lasten goedgekeurd.

7.2            Balans per 31-12-2021. De penningmeester geeft een uitgebreide toelichting op de balans van 2021.

7.2.1         Van uit de zaal worden er geen vragen gesteld en de balans wordt goedgekeurd.

7.3             Verslag van de financiële commissie. De penningmeester leest de verklaring voor van de financiële commissie.

7.3.1         Zij hebben op 8 maart 2022 bij de administrateur de boekhouding gecontroleerd. De boekhouding geeft een
                 getrouw beeld van de werkelijkheid.

7.4            Decharge penningmeester en bestuur. De financiële commissie vraagt de vergadering de penningmeester c.q.
                 het bestuur decharge te verlenen.

7.4.1         De vergadering verleent de penningmeester en het bestuur decharge voor het gevoerde financieel beleid in 2021.

7.5            Benoeming financiële commissie. Daar mevrouw Hekspoor en de heer Kortekaas drie jaar de boekhouding hebben
                 gecontroleerd, zijn zij aftredend en niet herkiesbaar.

7.5.1         De financiële commissie voor 2022 zal bestaan uit de dames Hulstede en Koelink. Als reserve lid: de heer Roest.

8.              BEGROTING 2022 MET TOELICHTING.

8.1            De penningmeester neemt de toelichting op de begroting door.

8.1.1         De vergadering heeft geen vragen en keurt de begroting voor 2023 goed.

8.2            De contributie over 2023 wordt vastgesteld op het huidige niveau nl.: € 27,00 voor alleenstaand lid en € 43,00 voor
                 twee personen op één adres.              

9.              ONTWIKKELINGEN SAMENWERKING KBO- PCOB (algemeen en lokaal).

9.1            De landelijke KBO-PCOB heeft een nieuwe directeur: Ingrid Rep. Ingrid Rep heeft al kennis gemaakt voor de ouderen
                 bonden belangrijke ministers: Conny Helder( Wonen) en Carola Schouten ,( Armoedebeleid).

9.1.1         De Eerste Kamer heeft de wetswijziging, die het mogelijk maakt de AOW lost te koppelen van het minimumloon, verworpen.

9.1.2         De gezamenlijke ouderen bonden vormen samen een vuist, waar het mogelijk is.

9.2            De samenwerking met de PCOB verloopt plaatselijk uitstekend. Landelijk ligt het moeilijker.

9.2.1         Een van de struikelblokken is de contributie. Bij de Unie-KBO maken de plaatselijke bonden uit hoe hoog de contributie is,
                 maar bij de PCOB wordt dit landelijk vastgesteld.

9.2.2         Ook de structuur is anders bij de Unie-KBO zijn de afdelingen autonoom terwijl de PCOB  landelijk opereert.

9.3            De KBO-SSB is vertegenwoordigd in het COSBO (Centraal overleg Samenwerkende Bonden voor Ouderen)
                 Het COSBO heeft een manifest opgesteld van 10 punten. Dit manifest is naar alle Soester Raadsfracties gestuurd.

9.3.1         In aanloop naar de gemeenteraad verkiezingen heeft het COSBO alle fracties uitgenodigd om met het COSBO-overleg
                 te plegen over deze 10 punten.

9.3.2         Voor veel raadsfracties zijn de rode contouren bespreekbaar. Hierdoor zou het mogelijk moeten zijn om grotere bouwplannen
                 te verwezenlijken.

10.            VACATURES SOESTER VENSTER

10.1          Eindredacteur. De huidige eindredacteur, John Biesaart, van het Soester Venster heeft aangegeven dat hij wil stoppen.

10.1.1      Met het stoppen van John Biesaart heeft de KBO-SSB een probleem. Wie volgt hem op?

10.2          Verspreiding Soester Venster. Voor het verspreiden van het Soester Venster zijn 20 leden actief die maandelijks twee uurtjes
                 bezig zijn met de bezorging van Soester Venster.

10.3          Reserve lopers. De coördinator voor de verspreiding van het Soester Venster heeft aangegeven dat er dingend behoefte is
                aan reserve lopers. Deze zijn nodig om in te vallen als een van de reguliere lopers uitvalt.

11.            RONDVRAAG.

11.1          Arie van Engelen vraagt waarom er in Soesterberg geen kerkdienst of vergaderingen zijn.

                 Uit het verleden is gebleken dat er voor een kerkdienst in Soesterberg nauwelijks animo is.
                 De voorzitter zegt toe te onderzoeken of er volgend jaar een viering in Soesterberg kan plaatsvinden.

                 Op 19 december zal er weer een Kerstsamenzijn worden georganiseerd door de KBO-SSB met medewerking van
                 de SWOS en het smartlappen koor “De Vallende Traan”.

12.            SLUITING.

12.1          De voorzitter sluit de vergadering om 14.45 uur.

12.2          De voorzitter nodigt iedereen ui om na de pauze mee te doen aan de Bingo

.

Dit verslag is goedgekeurd tijdens de Algemene Ledenvergadering op:………………………………..2023

Voor akkoord:                                                                             De verslaglegger:

Yvonne Dijkhuis                                                                          Anton den Ouden,

Voorzitter                                                                                    secretaris                                                                                                                                                                         

       JAARVERSLAG 2021

  

Bestuur

Samenstelling van het bestuur op 01-01-2021:

Voorzitter                                               Vacant

Vicevoorzitter                                         Frits van Wesemael
Secretaris                                               Anton den Ouden

Penningmeester                                     Wim van Ruth
Bestuurslid/ Reizen                                Betsy Seure

Bestuurslid/ Soester Venster                 John Biesaart

Aspirant bestuurslid/webmaster            Paul Sparnaaij

Aspirant bestuurslid/ Evenementen       Ria Lamé

Aspirant Bestuurslid                               Ruud Boom

Samenstelling van het bestuur op 31-12-2021:

Voorzitter                                               Yvonne Dijkhuis

Vicevoorzitter/ webmaster                     Paul Sparnaaij
Secretaris                                              Anton den Ouden

Penningmeester                                    Wim van Ruth
Bestuurslid/ Reizen                               Betsy Seure

Bestuurslid/ Soester Venster                John Biesaart

Bestuurslid/ evenementen                    Ria Lamé

2021 stond voor het tweede jaar in het teken van COVID-19. Dit virus was ook van invloed op het reilen en zeilen van de KBO-SSB. Veel activiteiten konden niet of beperkt doorgaan vanwege beperkende maatregelen, ingesteld door de overheid.

De Algemene jaarvergadering welke in maart plaats moest vinden kon niet doorgaan en werd verplaatst naar juni.

De ledenvergaderingen in Baarn en Soesterberg konden geen doorgang vinden i.v.m. de beperkende maatregelen.

Het dagelijks bestuur heeft, evenals het Algemeen bestuur, in 2021 zeven keer vergaderd. In de maanden januari, februari en maart is er niet vergaderd van wege beperkende maatregelen. In de maanden juli en augustus was het bestuur met reces.

In de loop van 2021 is er vanuit het bestuur een werkgroep ledenwerving opgestart. Met als doel vooral jonge senioren te bewegen lid te worden van de KBO.

Om te weten te komen waarom jonge senioren lid worden bij de KBO, zijn de jonge senioren van onze afdeling uitgenodigd om met de werkgroep van gedachten te wisselen over het lidmaatschap van de KBO. Slechts enkele jonge senioren hebben gereageerd op deze uitnodiging.

De werkgroep zal in 2022 nieuwe activiteiten ontplooien om (jonge)senioren te bewegen lid te worden van de KBO

De vergaderingen van KBO-provincie Utrecht zijn door de voorzitter en penningmeester bezocht. De vergaderingen vonden via “zoom” plaats.

Drie bestuursleden zijn namens de KBO-SSB vertegenwoordigd in het COSBO.

Lief en leed

In 2021 werden er 25 leden 90 jaar.

In deze Coronatijd kwamen we met het mondkapje en op gepaste afstand!

Sommige jarigen waren Corona-moe en mochten we toch binnenkomen om te feliciteren.

Niet met handen maar met knuisten of ellebogen.

Ook was er een 60-jarig huwelijk, die we met een bloemetje bezocht hebben.

Misschien zijn er wel meer gelegenheden waar een bloemetje gewaardeerd wordt, maar als we het niet weten, gaan we ook niet op bezoek.

We vragen het ieder jaar; “weet u een lid dat met lief en leed te maken krijgt’ laat het ons weten!

Corry Smeele

Gusta Borgts

KBO-Soos Klaverjassen en Bridgen.

Ook in het jaar 2021 domineerde het corona-virus en de RIVM-maatregelen de KBO-soos woensdagmiddagbridge.

Zelfs ons jaarlijkse evenement SAMEN100 BRIDGEN in januari 2021 is tot teleurstelling van vele bridgers niet doorgegaan. Het was namelijk niet mogelijk om de verplichte afstand van 1,5 meter te handhaven in het Ontmoetingscentrum De Klarinet in Soest.

De teamleden van de woensdagmiddagbridge hebben gedurende de “lockdown” zoveel mogelijk contact gehouden met de bridgeleden door regelmatig een nieuwsbrief te sturen om de leden een hart onder de riem te steken.

 Voor de paasdagen heeft het team van de KBO-soos bridgen een zakje met chocolade paaseieren aan huis bezorgd voor de bridgeleden. Dat is door velen erg gewaardeerd.

In de zomer van 2021 leek de gemeenschap weer open te kunnen doordat de besmettingen afnamen. Het goede nieuws was dat er weer gebridged kon worden. De maanden juli en augustus zijn vakantiemaanden en De Klarinet is dan gesloten.

EINDELIJK!! Na 16 maanden konden we weer bridgen in De Klarinet en zijn we op 15 september 2021 weer gestart met de KBO-soos woensdagmiddagbridge.  HOERA !!!Met in achtneming van de maatregelen hebben we de bridge- en klaverjasleden weer kunnen verwelkomen in De Klarinet. Het was fijn om elkaar weer te zien en ons favoriete kaartspel te kunnen spelen.

Maar helaas…. Na 2 maanden moesten we het bridgen per 3 november 2021 weer stopzetten! De nieuwe Omikron-variant zorgde voor snelle toename van de besmettingen.

We hopen en vertrouwen erop dat we in het jaar 2022 weer gauw kunnen bridgen en klaverjassen in De Klarinet. We kijken ernaar uit om de KBO-soos leden weer te kunnen ontmoeten voor een gezellig middagje kaarten.

Namens de teamleden van KBO-soos woensdagmiddagbridge

Winnie Schuin
 

Soester Venster.

Het Soester Venster - het afdelingsblad van KBO Soest - Soesterberg - Baarn is, ook in 2021, weer tienmaal verschenen en ook in dit jaar was de redactie door de beperkingen die het coronavirus het bestuur oplegde genoodzaakt de inhoud aan te passen aan de zeer beperkte activiteiten.

Door deze beperkingen viel er aan KBO-activiteiten vaak niet veel te melden.

Desondanks meent de redactie er ook dit jaar, mede door de inzet van onze columnisten er weer een aantrekkelijk blad van te hebben gemaakt.

De redactie verwacht dat in 2022 een groot aantal al eerder geplande activiteiten weer kunnen worden opgestart en in het Soester Venster kunnen worden vermeld.

John Biesaart
 

Rapportage werkgroep Ledenadministratie

Aantal leden per 31-12-2020 948

Aantal leden per 31-12-2021 869

Verwerking van verhuizingen, opzeggingen en invoer van nieuwe leden.

In december de contributie van 2021 geïncasseerd voor de leden die een machtiging hebben afgegeven. Leden die geen machtiging hebben afgegeven hebben een nota ontvangen en naar aanleiding van de betalingen worden deze vastgelegd.

10 maal bezorglijsten en etiketten verzorgd voor de lopers.

Op verzoek een aantal specifieke rapportages gemaakt.

Anton Simonis

Dagtochten KBO

Na 2020 waarin geen reis uitgevoerd kon worden hoopten we dat dit in 2021 wel weer mogelijk zou kunnen zijn. Helaas is dit ook weer een jaar zonder KBO-reizen geworden. We hadden wel de reis naar de Passiespelen gepland. Die reis was doorgeschoven van 2020 naar 2021. Helaas kon deze reis niet uitgevoerd worden.

We hebben wel weer een poging gedaan om eind september naar Scheveningen te gaan maar ook deze reis moest helaas geannuleerd worden.

Onze derde poging was een prachtige dagtocht naar Luttelgeest met een kerstlunch en kerstdiner maar ook hier was corona de baas en moesten we ook deze derde reis annuleren.

Jammer voor de mensen die hiervoor ingeschreven hadden en weer niet op reis konden.

We blijven moed houden en hopen dat er in 2022 weer iets mogelijk gaat worden. Wie weet.

Namens de reiscommissie, Betsy Seure en Tonny Hilhorst.
 

Evenementen

De Jaarvergadering 2021 vormde een schril contrast met het voorgaande jaar. Door de langdurige lockdown van destijds verkoos men uiteindelijk de kerkzaal van de Petrus en Pauluskerk om voldoende afstand te creëren, en zelfs koffie na afloop zat er niet in.

Hoewel ook dit jaar de datum fors moest worden opgeschoven vanwege de lockdown konden we op 28 september de deuren opengooien voor de viering van het 35jarig bestaan van onze afdeling.

Het werd een gezellige middag, waarin het een feest was om elkaar weer te ontmoeten, gelardeerd door het optreden van de BOA’s uit Amersfoort. Het feestje werd door ongeveer 60 leden bezocht.

Op 16 november werden de vrijwilligers uitgenodigd voor een lezing van de heer Zondag, voormalig ambtenaar bij de Burgerlijke Stand van Baarn, die zijn ervaringen met ons deelde over namen en voornamen, onder het genot van een drankje en hapje. Deze middag trok ongeveer 30 bezoekers, en dat was met de inmiddels aangescherpte coronaregels de limiet.

Alle vrijwilligers ontvingen voor hun inspanningen een flesje wijn.

Daarna was het weer uit met de pret vanwege virus-waarschuwingen. Wij houden onze hoop gericht op verbetering in 2022.

Ria Lamé

Liturgie
Ook in dit verslagjaar heeft de coronapandemie zijn invloed gehad op de KBO-vieringen; door de Liturgiecommissie zijn evenwel drie eucharistievieringen en één woord- en communieviering voorbereid en uitgevoerd. Vanwege de komende sluiting in 2021 van de H. Familiekerk zijn deze vier vieringen voor het eerst gehouden in de H.H. Petrus & Pauluskerk. Op 25 maart vond de Paasviering plaats met als voorganger pastor Zwarts; op 20 mei werd met een woord en communieviering, de Maria-viering gehouden, voorganger was pastor Sarot. Op 17 september werd de openingsviering voor het KBO-seizoen 2021/2022 gehouden, voorganger:  pastor Meneses. Op 16 december vond de kerstviering plaats, met als voorganger pastoor Skiba. Ook weer door de pandemie is het aantal deelnemers, dat aan de vieringen deelnam, beperkt. In alle vier de vieringen namen, naast de mensen die een functie hebben in de viering, nog zo’n vijfenveertig leden van onze KBO-afdeling deel aan de vieringen; zij hebben zich vooraf aan de viering aan moeten melden bij het parochiesecretariaat. Reacties van mensen, die aan de vieringen hebben deelgenomen, zijn ook nu weer positief geweest. Gelukkig is het mogelijk geweest, rekening houdend met de corona voorschriften, om na de viering nog gezamenlijk een kopje thee of koffie te drinken, met een versnapering daarbij; alsmede ook het op een gemoedelijke en sfeervolle wijze gesprekken met elkaar voeren en het uitwisselen van wetenswaardigheden. Vanzelfsprekend willen wij aan allen, die het mogelijk hebben gemaakt om de vieringen te kunnen houden, onze hartelijke dankzeggen. In 2022 willen we drie KBO-vieringen organiseren.

Jan Roest

Belasting invulhulp (HUBA)

Ook in 2021 hebben we weer enkele honderden leden in Soest en Baarn kunnen helpen met het invullen van de aangifte inkomstenbelasting.

Voor de verschillende Toeslagen heeft de werkgroep ook meer dan voldoende kennis in huis.

De werkgroep bestaat uit meerdere zeer trouwe medewerkers.

Henk Kok

webmaster.

Jaaroverzicht 2021 van de website  www.kbosoest.nl

De bezoeken aan onze website zijn ten opzichte van 2020 iets gedaald. Dit is niet zo verwonderlijk wanneer je bedenkt dat in er 2020 nog wel activiteiten, hetzij in beperkte mate, konden worden verricht. Ook kon er nog een enkele reis worden gemaakt. Dit resulteerde in bezoeken aan de website omdat de geïnteresseerden het fotoalbum wilden bekijken. Desondanks hoeven we niet ontevreden te zijn over het bezoekersaantal in 2021. We hebben, zo blijkt uit reacties, een attractieve website en de gegeven informatie voldoet duidelijk aan de behoefte. Onderstaand vindt u een overzicht van de bezoeken per maand. Deze cijfers geven aan hoeveel mensen de website hebben bekeken en eventueel meerdere pagina’s hebben gezien.

Januari 227; februari 199; maart 306; april 219; mei 229; juni 175; juli 156; augustus 195; september 233; oktober 240; november 216 en december 164.  Totaal 2.559 bezoekers. De verwachting is dat zodra het coronavirus geen belemmeringen meer geeft er opnieuw diverse activiteiten kunnen worden verricht en reizen weer kunnen worden gemaakt, het aantal zeker zal stijgen.

Uw webmaster

Paul Sparnaaij

Kort Jaarverslag COSBO 2021

Het COSBO (Centraal Overleg Soester Bonden van Ouderen) is het platform voor overleg met de Gemeente Soest over alle zaken die de belangen van de Senioren van Soest betreffen. De KBO werd in het verslagjaar vertegenwoordigd door de heer van Frits van Wesemael, en na zijn aftreden door mevrouw Y. Dijkhuis-Blessing, en de heren Paul Sparnaaij en Anton den Ouden.

Het PCOB is vertegenwoordigd door Mevrouw Riet Wind-Mellink en de heren Cees Boshuizen en Joop van der Wal. Naast deze leden is de heer Frans Panhuijzen onafhankelijk lid die ook penningmeester a.i. is. De belangrijkste speerpunten voor het COSBO zijn Wonen, Zorg en Welzijn. Hiertoe wordt niet alleen overleg gevoerd met het Gemeentebestuur maar ook met de fracties van de politieke partijen in Soest. Alle activiteiten van de Gemeente op deze deelgebieden worden nauwlettend gevolgd en waar nodig direct contact gezocht zowel naar het Gemeentebestuur als betrokken wethouders en niet alleen raadsfracties maar ook fracties van de oppositiepartijen.

In 2021 werd vanwege de coronamaatregelen driemaal vergaderd met het voltallige bestuur. Daarnaast   zijn er diverse overleggen geweest tussen de voorzitters van KBO en PCOB en de secretaris. De vergaderingen vonden plaats op de eerste donderdag van de maand in de vergaderzaal van Ontmoetingcentrum Klaarwater.

Bij spoedeisende zaken, tijdens deze maanden, werden de ter zake doende bestuursleden benaderd via het dagelijks bestuur. Daarnaast hebben er een aantal gesprekken plaatsgevonden tussen de directeur van de SWOS en voorzitter en secretaris van het COSBO

Belangrijke activiteiten van bestuur en werkgroepen waren:     

Contacten met de wethouders: L. van Aalst, A. Treep en N. Kundic, m.b.t. de onderwerpen: woonvoorzieningen senioren, Ontwikkeling Dalweg en aanvragen WMO-voorzieningen. Helaas moeten wij constateren dat het COSBO, ondanks toezeggingen niet uitgenodigd is om mee te denken/praten over onze visie m.b.t. noodzakelijke woningbouw.

Daarnaast waren er contacten met leden van verschillende fractievoorzitters over

belangenbehartiging senioren op lokaal niveau zoals: wonen het realiseren van levensloopbestendige woningen en zorghuisvesting, langer thuis wonen van senioren en toewijzing van hulp die dit mogelijk moet maken

 (Keukentafelgesprekken).  

De Seniorenmiddag in samenwerking met “Groot Gaesbeeker Gilde” in Soest heeft in 2021 niet plaatsgevonden vanwege Covid-19.

Kransleggingen op 4 mei en 15 augustus.

Overleg met SWOS  over vraagstukken, die van gemeenschappelijk belang zijn.  

Het COSBO-manifest wat in maart 2021 werd opgesteld is met 7 fracties besproken op: `15/9, 29/9, 13/10, 27/10 en 24/11

C. Boshuizen (secretaris)

               

                       

                 

                       

 S

                 

                       

Lid worden

Wilt u ook lid worden van KBO Soest? Bekijk alle voordelen door op de onderstaande knop te drukken.

Lid worden

Ons doel

Behartiging van de belangen van haar leden in de gemeente Soest en Baarn.

Contactinformatie

KBO Soest-Soesterberg-Baarn
Postbus 139
3760 AC Soest

info@kbosoest.nl