Belangen Soesterberg

Belangenbehartiging Soesterberg

Belangen Soest

Belangenbehartiging Soest

Belangen Baarn

Belangenbehartiging Baarn

Bestuur van KBO

Theo Stoop Frits   Gusta John Biesaart  

IN MEMORIAM
Theo Stoop

NEEMT WAAR
Frits van Wesemael
Ed Heideman Wim van Ruth   Gusta Borgts Betsy Seure
IN MEMORIAM Theo Stoop IN MEMORIAM  
vice-voorzitter, neemt voorlopig zaken waar Frits van Wesemael 035-601 84 16 ggmvanwesemael@hetnet.nl
secretaris (aftredend, niet herkiesbaar) Ed Heideman 035-601 55 56 e.heideman@hccnet.nl
penningmeester Wim van Ruth 035-601 70 97 van.ruth@kpnmail.nl
bestuurslid, lief en leed (aftredend, niet herkiesbaar) Gusta Borgts 035-601 38 48 gborgts@planet.nl
Ad Interim Anton den Ouden 0346-35 35 65 kbossb@xs4all.nl
bestuurslid, reizen Betsy Seure 035-531 01 29 ecm.seure@ziggo.nl
bestuurslid, publiciteit/Soester Venster John Biesaart 035-888 36 57 redactiesvkbo@icloud.com
bestuurslid, Baarn Vacant    

In verband met het overlijden van voorzitter Theo Stoop worden alle zaken overgenomen door de vice-voorzitter Frits van Wesemael

Aan de leden van onze KBO Soest-Soesterberg-Baan

Dezer dagen valt zoals gewoonlijk ons Soester Venster en het landelijke  KBO-PCOB Magazine bij u in de bus.  Wij realiseren ons dat er in deze Coronatijd bezorgproblemen kunnen ontstaan. Dan bij voorbaat onze excuses voor dit ongemak en hopen wij dat de door ons zeer gewaardeerde bezorgers spoedig hun hulp weer kunnen bieden. Heeft u de bladen deze keer niet ontvangen dan kunt u het gehele Soester Venster terugvinden en nalezen op onze Web Site – www.kbosoest.nl – en hoeft u alsnog niets te missen. In ons blad staan veel activiteiten vermeld die de komende periode niet meer kunnen worden ingevuld. Het is duidelijk dat wij bij het samenstellen van dit nummer van het Soester Venster nog niet op de hoogte waren van de verdergaande maatregelen die ons Kabinet rond het Corona virus heeft afgekondigd. Ook wij zijn daar natuurlijk aan gehouden en derhalve zullen ALLE activiteiten tot 1 juni worden geschrapt. Eemland Reizen heeft alle reizen tot 1 juni geannuleerd en de Passiespelen in Tegelen zullen niet worden geschrapt maar verplaatst naar 2021. Zij die voor deze dagtochten hebben ingeschreven zullen door onze reiscommissie schriftelijk worden benaderd hoe een en ander zal worden verrekend.

Al deze wijzigingen spijten ons uiteraard zeer maar uw en onze gezondheid moet ten opzichte van alles vooropstaan; dat is dus ook onze plicht naar u toe. Daarbij is het vanzelfsprekend dat wij én u ons houden aan de maatregelen die zijn genomen want dat is in ons aller belang nietwaar !  Dit zal niet altijd even makkelijk zijn zoals het ook niet altijd even makkelijk is om een ander dagritme te vinden. Veel normale en plezierige dingen kunnen en mogen wij nu even niet doen en zullen wij moeten zoeken naar een zo plezierig mogelijke dag invulling. Wij wensen elkaar toe dat wij via telefoon, e-mail en FaceTime elkaar moed kunnen inspreken om deze invulling te vinden. Let niet alleen op ons zelf, maar ook op anderen rond ons heen die immers in hetzelfde schuitje zitten en: blijf moed houden. Indien er vragen bij u leven aarzel dan niet om contact op te nemen met ons of met onze Ouderen Adviseur Ria Roelants.

Frits van Wesemael

 

Onderstaand vindt u nog meer mededelingen vanuit het bestuur:

Ledenwerving:

  • Het bestuur heeft een werkgroep Ledenwerving ingesteld waarin zitting hebben:
    • Wim van Ruth
    • Elly Heideman
  • Heeft u ideeën/suggesties voor een succesvolle aanpak van de ledenwerfactie, neem dan aub even contact op met één van de werkgroepleden
  • De bestuursvergaderingen vinden plaats op de 2de donderdagmiddag van de maand (met uitzondering van juli en augustus)

******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Werkgroep: "Jonge senioren"

Senioren wonen steeds langer zelfstandig en zijn veel mondiger als vroeger. Maar....... de jonge senioren kunnen ons nog meer vertellen hoe wij als KBO afdeling interessanter, vitaler en belangrijker kunnen zijn of worden. Daarvoor hebben we personen nodig die met ons mee willen denken en dan met name jongere senioren.

Wilt u ook een bijdrage leveren aan een levendige "jonge" KBO afdeling Soest/Soesterberg/Baarn neem dan contact op met de VICE-voorzitter Frits van Wesemael en DENK MET ONS MEE !!
Het telefoonnmummer en emailadres van Frits staat acherin ons maandblad Het Soester Venster of kijk bovenaan op deze pagina.

WIJ REKENEN OP U !!

**********************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Aspirant bestuurslid

Als aspirant bestuurslid, sepciaal voor Baarn, heeft zich aangemeld:
Ruud Boom.  Voor nadere kennismaking kunt contact met hem opnemen via zijn e-mail:  rjboom@hotmail.com

Tot het bestuur wil toetreden, speciaal ook voor Soesterberg, Anton den Ouden      
Vele kennen hem, maar wilt nog meer van hem weten zijn e-mail-adres is kbossb@xs4all.nl 

 


Op verzoek van het bestuur is Paul Sparnaaij gevraagd toe te treden tot het bestuur.
Hij is de webmaster, maar wilt u nader kennismaken zijn e-mail adres is gon.paul@kpnmail.nl

******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Nieuwe bestuursleden ??????

Onze afdeling is op zoek naar senioren, als het kan jonge senioren, die tijd, plezier en interesse hebben om een bestuursfunctie te willen gaan vervullen.
Zoals u weet zijn er na een periode van 3 jaar, bestuursleden die graag het stokje willen doorgeven. Dit is ook van toepassing in 2020. Want Frits van Wesemael, Gusta Borgts en Ed Heideman treden af en zijn niet meer herkiesbaar. Loopt u te denken om ook iets te willen betekenen voor de KBO Soest/Soesterberg/Baarn, aarzel dan niet om eens contact op te nemen met één van de zittende bestuursleden. Zij kunnen u uit ervaring vertellen hoe zinvol, maar ook hoe dankbaar dit vrijwilligerswerk is.
Heeft u enige ervaring met secretariaatswerk, iets te doen met evenementen of wellicht met een ander aandachtsveld, dan zijn we zeer dankbaar als u zich aanmeldt. De slogan "Vele handen maken licht werk" is zeker van toespassing op actief zijn binnen de afdeling KBO. Maar ook als u zich "nieuw" vindt binnen een bestuur bent u van harte welkom.

WIE HEEFT BELANGSTELLING EN LAAT VAN ZICH HOREN ?? 

****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************** 

Verslag van de Algemene Ledenvergadering KBO Soest/Soesterberg/Baarn op 19 maart 2019

Datum:                    19 maart 2019               

Aanvang:                14:00 uur

Plaats:                     O.C. Klarinet  

Aanwezig:

Bestuur:                 Theo Stoop, v.z; Frits van Wesemael, v.v.z.; Ed Heideman, sec.; Wim van Ruth, p.m.;

                                   Gusta Borgts, en de aspirant bestuursleden Betsy Seure, en John Biesaart.

Leden:                     48 leden incl. bestuur, (volgens presentielijst).

Gast:                        Pastoor Skiba

Afwezig (mbvv):              Mevr. A.L.M. de Vries.

Afwezig (zbvv) :   Overige leden

Verslag :                 Ed Heideman (v.11042019)

 

             1.            OPENING.

1.1          De voorzitter opent de vergadering om 14.00 uur. Hij heet iedereen van harte welkom op onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, waarin het bestuur verantwoording aflegt voor het gevoerde beleid. Fijn dat u weer met zoveel mensen gekomen bent. Een bijzonder woord van welkom aan Pastor J.R. Skiba.

 

2.            OPENINGSGEBED:

2.1          De voorzitter nodigt pastoor Skiba uit voor het openingsgebed. Het is vandaag een speciale dag, weten jullie dat? 19 maart, het feest van St. Jozef. Hij haalt de St. Gerardus kalender aan, met de uitspraak van St. Jozef:”ik kon het alleen doen dankzij de steun van mijn vrouw.” Zo’n opmerking wekt onze sympathie op. Dat geldt speciaal voor St. Jozef, de man van Maria. We bidden het “wees ge groet”. De pastor sluit af met de woorden:”H. Jozef bid voor ons om uw speciale zegen vandaag op uw feestdag”.

 

3.            VASSTSTELLEN VAN DE AGENDA.

3.1          De voorzitter vraagt aan de vergadering of er nog onderwerpen toegevoegd moeten worden aan de agenda. Dit is niet het geval, waarna de agenda ongewijzigd wordt vastgesteld.

 

4.            MEDEDELINGEN/INGEKOMEN STUKKEN.

             4.1          De voorzitter heeft van de ledenadministrateur een lijst met 40 namen ontvangen van

leden die vorig jaar zijn overleden. Een van die leden was ons oud bestuurslid en afgevaardigde voor Soesterberg, Herman Wijn. Het was een bijzonder mens. Hij was een trouw in het bezoeken van de vergaderingen en daarnaast ook mantelzorger voor zijn moeder. Als de vergadering het even toeliet ging hij naar huis, en zei:”ik moet nu weer voor mijn moeder zorgen”. Kort na het overlijden van zijn moeder, overleed Herman op 06 oktober 2018.

De voorzitter vraagt om even te gaan staan, voor een ogenblik stilte voor Herman en de overige leden die ons in 2018 zijn ontvallen.

4.2          Gerrit Sloothaak  gaat per 01 april stoppen met zijn redactiewerk voor het Soester Venster. Vanaf 2003 heeft hij zich hiervoor ingezet. Helaas kon hij vandaag hier niet aanwezig zijn. Gusta gaat binnenkort bij hem op bezoek en neemt namens het bestuur een bloemetje mee.

4.3          Er zijn geen ingekomen stukken.

 

5.            VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 20 MAART 2018.

5.1          Het verslag van de ALV van vorig jaar vindt u vanaf pagina 20 in het maartnummer van het Soester Venster van 2019. De voorzitter vraagt de vergadering, per pagina, naar hun op- of aanmerkingen. Enkele opmerkingen/vragen uit de zaal worden door de voorzitter afgehandeld. Math Elissen vraagt de voorzitter, waarom is er geen microfoon voor de vragenstellers?

De voorzitter antwoordt, die is er helaas niet, maar ik zal de vragen herhalen. Math is van mening dat zo een deel van de informatie voor de vergadering verloren gaat.

5.2          Het verslag van de ALV wordt door de leden goedgekeurd, met dank aan de secretaris

 

            6.            BEKNOPT JAARVERSLAG BESTUUR 2018 EN VERSLAGEN COMMISSIES.

6.1          Het beknopt jaarverslag van 2018 van de KBO afdeling Soest-Soesterberg-Baarn vindt u vanaf pagina 27 in het maartnummer van het Soester Venster van                      2019. De voorzitter vraagt de vergadering, per pagina, naar hun op- of aanmerkingen.

                De verslagen van het bestuur, van het COSBO en van de commissies worden goedgekeurd.

 

             7.            FINANCIËN 2018

7.1  Staat van baten en lasten over 2018 met toelichting.

De penningmeester geeft een toelichting op staat van basten en lasten, die u vindt op de pagina’s 43 en 44 in het maartnummer van het Soester Venster van 2019.

Het jaar 2018 is afgesloten met een tekort.  De toelichting vermeldt dat dit voornamelijk is veroorzaakt door de post reizen en de post incidentele lasten t.b.v. de brochure ledenwerving. Het tekort wordt verrekend met de reserves. De voorzitter vraagt de vergadering zijn er vragen/opmerkingen? Uit de zaal komt de vraag, kunnen de reizen niet goedkoper, b.v. door het afschaffen van een stop voor koffie met gebak en waarom afsluiten met een diner? 

De voorzitter antwoordt. De reiscommissie stelt de reizen samen. Er zijn voldoende aanmeldingen voor de dagreizen in deze vorm en de mensen vinden deze extra’s juist interessant.

            7.2          Balans per 31 december 2018 met toelichting.

De penningmeester geeft een toelichting op de balans per 31 december 2018, die u vindt op de pagina 42 in het maartnummer van het Soester Venster van 2019. De vergadering heeft geen vragen/opmerkingen.

7.3          Verslag door commissie van onderzoek.

De commissie van onderzoek bestond dit jaar uit mevr. Diana Lewinski en heren Anton Simonis en John Biesaart.  Mevr. Diana Lewinski leest het verslag voor van de financiële commissie. Zij adviseert de aanwezige leden de jaarrekening van 2018 goed te keuren en de penningmeester te dechargeren voor de door hem gevoerde financiële administratie.

De vergadering gaat akkoord.

             7.4          Decharge van Bestuur.

            Hierna verleent de vergadering het bestuur decharge voor het gevoerde financiële beleid over 2018.

             7.5          Benoeming leden van commissie van onderzoek.

Omdat dhr. J. Biesaart toetreedt tot het bestuur kan hij geen deel meer uitmaken van de commissie van onderzoek. Het bestuur stelt voor dat de financiële commissie over het boekhaar 2019 zal bestaan uit: Mevr. D. Lewinsky en de heer A. Simonis. De vergadering stemt hier mee in.

 

8.            BEGROTING 2018 met toelichting

 8.1         De penningmeester geeft een toelichting op de begroting 2019, die u vindt op de pagina’s 40 en 41 in het maartnummer van het Soester Venster van 2019.

De penningmeester stelt voor de contributie voor 2020 iets te verhogen en vast te stellen op: a) voor alleensraanden op € 27,00 per jaar en b) voor paren op € 43,00 per jaar.

Het voorstel wordt aangenomen.

 

9.            ONTWIKKELINGEN SAMENWERKING  KBO-PCOB.

9.1          De KBO afdelingen in ons land zijn verdeeld over de 12 provicies en samen verenigd in de landelijke vereniging: de UNIE KBO. Daarnaast vindt samenwerking plaats tussen KBO en PCOB in de Landelijke Federatie KBO-PCOB. Deze Federatie heeft een toekomstvisie ontwikkeld onder de naam: KBO-PCOB vernieuwd. Vier van de twaalf provinciale bonden hebben zwaarwegende argumenten tegen dit vernieuwingsproces en hebben aangegeven niet verder mee te werken aan de verdere vernieuwing van onze beide verenigingen. Op 29 maart a.s. zal in een gezamenlijk overleg een poging worden gedaan om een compromis te sluiten om de bonden bij elkaar te houden.

Op lokaal niveau heeft onze afdeling goede contacten met de plaatselijke afdeling van de PCOB (Protestants Christelijke Ouderen Bond). Met name in het overleg met de gemeente Soest in het COSBO (Centraal Orgaan van Samenwerkende Bonden van Ouderen). Zo is er onlangs in een gesprek met wethouder van Aalst gesproken over misstanden bij de indicatiestelling voor hulp in de huishouding. Via contacten met onze VOA (vrijwillige ouderen adviseur) hebben wij vernomen dat dit proces niet vlekkeloos gaat. Een ander aandachtspunt is de een aantal van onze leden in een huis wonen dat te groot voor hen is, maar doorstromen naar een kleinere woning zit er meestal niet in (geen aanbod of te kostbaar). We zoeken voor hen naar een vorm, om zelfstandig te kunnen blijven wonen met voorzieningen.

De vergadering heeft geen vragen/opmerkingen.

                 

10.          SAMENSTELLING BESTUUR

10.1       Vacatures Soesterberg en Baarn.

 Vorig jaar heeft dhr. Anton den Ouden, wegens andere verplichtingen, zijn functie in ons bestuur moeten opgeven. Vandaag heeft Anton de voorzitter meegedeeld, dat hij voor de KBO leden in Soesterberg wel het aanspreekpunt wil zijn. Anton, onze dank.

 In september 2018 hebben we op de Welzijnsmarkt in Baarn kennis gemaakt met dhr. Ruud Boom. Hij toonde belangstelling voor vrijwilligerswerk in Baarn, waar hij pas is komen wonen.

 De voorzitter zag in hem de lang gezochte vertegenwoordiger voor onze KBO leden in Baarn. Inmiddels is met Ruud overeengekomen dat hij een jaar gaat meedraaien als aspirant lid in ons Bestuur. Hij zal o.a. onze KBO afdeling vertegenwoordigen in de maandelijkse openbare vergaderingen van de Stichting Seniorenraad Baarn.

10.2       Verkiezingen:

Het afgelopen jaar hebben we in ons bestuur twee nieuwe leden kunnen opnemen, t.w.: mevr. Betsy Seure uit Eemnes en dhr. John Biesaart uit Soest. Beiden hebben tot volle tevredenheid een jaar lang  gefunctioneerd als aspirant bestuurslid.

                Wij gaan ze nu als bestuurslid aan u voordragen:

                  -  om,Mevr. Betsy Seure te benoemen als bestuurslid reizen en

                  -  om Dhr. John Biesaart te benoemen als bestuurslid communicatie.

                De vergadering gaat akkoord met beide benoemingen.

                De voorzitter nodigt beiden uit plaats te nemen aan de bestuurstafel. 
 

             11.          RONDVRAAG

11.1       Hr. M. Elissen.: Informeert naar het aantal leden van de KBO nu. De voorzitter antwoordt,

Ca. 1100, waarvan 75 in Soesterberg en 73 in Baarn. Het aantal leden loopt bij alle bonden terug. Als voorbeeld eind jaren 90 waren dat er nog ca. 1500 voor de KBO; 1000 voor de

AMBO en 750 voor de PCOB.

            Er zijn geen vragen meer.

12.          SLUITING.

12.1       Voor dat we aan het einde van de vergadering zijn bedankt de voorzitter de dames van de bar voor hun medewerking. Dan nodigt hij iedereen uit voor de                           afsluitende Bingo.

De voorzitter sluit de vergadering rond 15:30 uur.

 

 

 

Lid worden

Wilt u ook lid worden van KBO Soest? Bekijk alle voordelen door op de onderstaande knop te drukken.

Lid worden

Ons doel

Behartiging van de belangen van haar leden in de gemeente Soest en Baarn.

Contactinformatie

KBO Soest-Soesterberg-Baarn
Postbus 139
3760 AC Soest

info@kbosoest.nl