Belangen Baarn

Belangenbehartiging Baarn

Belangen Soest

Belangenbehartiging Soest

Belangen Soesterberg

Belangenbehartiging Soesterberg

Vertegenwoordigingen COSBO en Seniorenraad Baarn

      

COSBO, Centraal Overleg Samenwerkende Bonden voor Ouderen.

Het COSBO Soest/Soesterberg stelt zich ten doel in overleg met elkaar en in onderlinge samenwerking die zaken te regelen, waarvan partijen unaniem van mening zijn dat men deze beter gezamenlijk kan aanpakken dan onafhankelijk van elkaar. Actieve betrokkenheid bij het aanreiken van oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken waarmee ouderen te maken hebben en/of kunnen krijgen.
Gesprekspartner voor het lokale bestuurscollege, plaatselijk actieve politieke groeperingen en voor (senioren-) relevante organisaties op de terreinen van welzijn, zorg, wonen, mobiliteit en veiligheid.
Algemene voorlichting die de optimalisering van positieve beeldvorming van senioren tot doel heeft.         

Onderstaand leest u het jaarverslag 2023

  

COSBO JAARVERSLAG 2023             

COSBO (CENTRAAL OVERLEGORGAAN SAMENWERKENDE BONDEN van OUDEREN in SOEST/ SOESTERBERG.)

Johannes Poststraat 358, 3762 VW Soest. Email : yvonnedijkhuis@hotmail.com

I N H O U D:

Pagina          2:     Inhoudsopgave                                                       

Pagina          3:     Doelstelling COSBO

                              Bestuur

                            Samenstelling bestuur per 1-1-2023

Pagina          4:     Dagelijks bestuur in 2023

                              Vergaderingen 

                             Secretariaat

                              Aantal leden                                             

Pagina             5:  Activiteiten

Pagina             6:   Publiciteit
                              Archief

                              Samenstelling Bestuur COSBO

                              per 31-12-2023

                             

DOELSTELLING COSBO

In de gemeente Soest/ Soesterberg zijn twee seniorenbonden actief. Het zijn de KBO en de PCOB.

Alhoewel zij afzonderlijk de belangen van hun leden behartigen, werken zij intensief samen in het overkoepelend orgaan: COSBO.

Het primaire doel van deze samenwerking is om de belangen van alle senioren in de gemeente Soest en die van de leden van de aangesloten bonden in het bijzonder, zo optimaal mogelijk te behartigen.

Door gezamenlijk op te trekken naar de gemeentelijke instanties kunnen de problemen rond seniorenzorg effectiever besproken worden en oplossingen aangereikt worden.

De speerpunten van dit gezamenlijk overleg zijn Wonen, Veiligheid, Zorg en Welzijn.

Daarnaast heeft het COSBO-overleg met plaatselijke organisaties zoals bijvoorbeeld de SWOS. De leden van de twee bonden worden maandelijks geïnformeerd via de eigen mededelingenbladen (Soester Venster en het Kompas en de website www.kbosoest.nl )

Daarnaast publiceert COSBO in de lokale bladen (o.a. Soester Courant, Gooi en Eemlander en AD) en zijn er interviews bij radio Eemland.

BESTUUR

Het streven is om het aantal bestuursleden uit te breiden met kandidaten uit verschillende ouderenorganisaties. Bestuursleden van de aangesloten seniorenbonden vormen het bestuur van het COSBO. Elke seniorenbond vaardigt 3 bestuursleden af. Deze blijven lid van het COSBO-bestuur, zolang zij bestuurslid van de aangesloten bonden zijn.

                                  SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR  PER         1 JANUARI 2023

Voorzitter/                       Yvonne Dijkhuis                    KBO

Wisselend voorzitter       Nelleke in ‘t Anker               PCOB      

                                                          Vicevoorzitter                 Paul Sparnaaij                      KBO

                                          Secretaris                       Cees Boshuizen                 PCOB

                                          Penningmeester             Frans Panhuijzen                PCOB

                                          Lid                                   Anton den Ouden               KBO
 

DAGELIJKS BESTUUR IN 2023

Voorzitter                                               Yvonne Dijkhuis/ Nelleke in ‘t Anker

Secretaris tot maart 2023                     Cees Boshuizen

Secretaris vanaf april 2023                    Vacature
 

Penningmeester tot mei 2023               Frans Panhuijzen

               Penningmeester extern vanaf okt.2022 Eric Lookman 

VERGADERINGEN

In 2023 hebben wij 10 keer vergaderd. De vergaderingen hebben plaats gevonden in het kantoor van de SWOS in de Molenstraat.

SECRETARIAAT 

Secretaris van het COSBO was tot maart 2023 de heer C. Boshuizen, Sindsdien is er een vacature.

Alle voor het COSBO bestemde brieven, e-mails en stukken worden via het secretariaat ontvangen.

Alle, ten behoeve van het COSBO gevoerde secretariaatswerkzaamheden worden per computer uitgevoerd.

E-mail of post met een belangrijk onderwerp, wordt direct doorgestuurd of doorgemaild aan de andere COSBO leden

Naast het ontvangen en uitgaan van de post behoort mede tot de taak van de secretaris het maken van de verslagen. Alsmede het samenstellen van de agenda voor de vergaderingen.

Zo zijn in genoemd jaar tien agenda’s en verslagen gemaakt.

 TOTAAL AANTAL LEDEN  

Totaal aantal leden van de aangesloten ouderenbonden in de gemeente Soest per
 31-12-2023 is: 1075 

KBO Soest/Soesterberg:              713 leden 

PCOB afd. Soest/ Soesterberg    362 leden.

ACTIVITEITEN

             Het jaar 2023 kenmerkte zich in het bijzonder door een intensieve samenwerking

             tussen het bestuur PCOB en de KBO

             Er is een werkgroep samengesteld die voorbereidingen onderneemt bij gezamenlijke      

             evenementen, activiteiten en bijeenkomsten.                                                                                                                                                                                          

.             Belangrijke activiteiten van bestuur en werkgroepen waren:        

  1. Contacten met de wethouders: L.van Aalst en O. Suna m.b.t. de onderwerpen: woonvoorzieningen senioren, Ontwikkeling Dalweg en aanvragen WMO-voorzieningen.
  2. De Seniorenmiddag in samenwerking met “Groot Gaesbeeker Gilde” op maandag 28 augustus
  3. Kransleggingen op 4 mei en 15 augustus.
  4. Maandelijks overleg met de SWOS  over vraagstukken, die van gemeenschappelijk belang zijn.
  5. Voorlichting Valpeventie “Vallen en opstaan” op vrijdag 17 maart “in Ontmoetingscentrum De Klarinet.
  6. Vrijetijdsymposium Senioren Soest” op dinsdag 9 mei in de raadzaal Gemeentehuis Soest.
  7. Voorlichtingsmiddag over dementie “vergeet mij niet, samen gaan wij verder” op vrijdag 22 september in Ontmoetingscentrum De Klarinet.
  8. Kerstsamenzijn Soesterberg op maandag 18 december in Ontmoetingscentrum Soesterberg.                                                    

PUBLICITEIT

             De leden van de ouderenbonden ontvangen informatie via hun eigen
              mededelingenbladen Het Soester Venster “(KBO) en “Het Kompas” (PCOB),
              het gezamenlijk magazine KBO-PCOB en via de website www.kbosoest.nl

ARCHIEF

Het secretariaat houdt een archief bij waarin alle agenda’s, verslagen, brieven en e-mails en worden opgeslagen. Archiefstukken vanaf seizoen 2002 – 2023 zijn in het archief van de secretaris.

SAMENSTELLING  bestuur COSBO per 31 december 2023

                            Yvonne.Dijkhuis          Voorzitter Yvonne Dijkhuis     KBO *   wisselend voorzitterschap                                           

                                    Nelleke in ‘t Anker                 PCOB*           

Vicevoorzitter              Paul Sparnaaij                       KBO

Secretaris                    Vacature                               

Penningmeester          Eric Lookman                        extern

Lid                               Anton den Ouden                 KBO

                             Lid                               Bert Krijger                           PCOB                         

Januari 2024
Yvonne Dijkhuis
                                                                                                           

SENIORENRAAD BAARN.
In Baarn zijn we vertegenwoordigd via de Seniorenraad. We nemen als KBO Soest/Soesterberg/Baarn deel aan de vergaderingen. Met doel om daar ook de belangen van de senioren te behartigen en het uitwisselen van belangrijke zaken.

Wanneer u op de naaststaande link klikt leest u het jaarverslag 2022:  jaarverslag Seniorenraad 2022

Lid worden

Wilt u ook lid worden van KBO Soest? Bekijk alle voordelen door op de onderstaande knop te drukken.

Lid worden

Ons doel

Behartiging van de belangen van haar leden in de gemeente Soest en Baarn.

Contactinformatie

KBO Soest-Soesterberg-Baarn
Postbus 139
3760 AC Soest

info@kbosoest.nl