Belangen Baarn

Belangenbehartiging Baarn

Belangen Soest

Belangenbehartiging Soest

Belangen Soesterberg

Belangenbehartiging Soesterberg

Over KBO

KBO (Katholieke Bond van Ouderen) provincie Utrecht is een van de 7 provinciale KBO’s in Nederland, ook wel genoemd de Bond. Deze 7 Bonden werken samen binnen een landelijke federatieve koepel, de KBO,  KBO is een katholieke belangenorganisatie voor personen van 50 jaar en ouder.
 KBO provincie Utrecht heeft 19 afdelingen met bijna 11.000 leden. De afdelingen zijn plaatselijk actief en behartigen lokaal de belangen van ouderen, maar zijn vooral ook een ontmoetingspunt voor hun KBO-leden door de uitvoering van talloze activiteiten.

Doelstelling KBO
Eén van de belangrijkste doelstellingen van onze organisatie is voorwaarden te scheppen voor senioren, zodat zij volwaardig en zelfbewust aan de samenleving kunnen deelnemen. De KBO werkt op allerlei fronten samen met diverse maatschappelijke en commerciële organisaties. KBO verwoordt haar deel van de belangenbehartiging voor leden in een jaarlijks te vervaardigen werkplan. De onderwerpen hierin zijn: Zingeving/Identiteit, Educatie en Kadervorming, Sociaal Economische Zaken, Zorg/Welzijn, Wonen/Mobiliteit/Vervoer/Veiligheid.

De Missie en visie van de KBO (Katholieke Bond van Ouderen) 

 • De KBO staat voor welzijn, participatie, integratie en gelijkwaardigheid van senioren in de samenleving.
 • De KBO maakt zich sterk voor senioren die door maatschappelijke ontwikkelingen in een kwetsbare positie (dreigen) te raken.
 • De KBO biedt ruimte aan senioren die hun maatschappelijke ondernemingszin gestalte geven en initiatieven ontplooien die de samenleving en henzelf tot voordeel strekken.
 • De KBO vormt een platform voor levensvragen en zingeving.
 • De KBO werkt via het COSBO (Centraal Overlegorgaan van de Samenwerkende Bonden van Ouderen) aan verbetering van levensomstandigheden van senioren.

   Hoe zorgt het bestuur van KBO Soest-Soesterberg-Baarn er voor dat alle belangen van onze leden uit Soest, Soesterberg en Baarn
            worden behartigd?
            Op de agenda van de maandelijkse bestuursvergaderingen staat steevast het onderwerp ‘Bestuurszaken Soest, Soesterberg, Baarn’.

       Voor Soesterberg zijn we op zoek naar iemand die specifiek de belangen van onze leden in Soesterberg onder de aandacht wil brengen.
                  Om dit moment neemt onze secretaris Anton den Ouden de honneurs waar, maar hij wil graag dit met iemand samen doen.

     Voor Baarn zoeken we een bestuurslid, die de belangen van onze Baarnse leden wil behartigen. Heeft u o.a. de volgende eigenschappen,
                aarzel dan niet om contact op te nemen.

 • draagt de KBO afdeling een ‘warm hart’ toe..
 • kan de situatie van de Baarnse senioren in zekere mate beoordelen.   
 • heeft tenminste een halve dag in de maand (2e donderdagmiddag van de maand) beschikbaar voor de bestuursvergaderingen.

Bent U geïnteresseerd maar wilt U persoonlijk nog nadere informatie over een bestuursfunctie, neem dan even contact op met de  voorzitter: Yvonne Dijkhuis, tel. 035-6027504 of via yvonnedijkhuis@hotmail.com
                                                          


Het huishoudelijk reglement en de statuten van KBO Soest, Soesterberg, Baarn vindt u onder "Over KBO", hoofdstuk Afdelingen en kunt u ze hiervan ook downloaden.

PRIVACY STATEMENT (in het kader van de nieuwe privacy wet)


Privacystatement KBO

KBO verwerkt persoonsgegevens. In dit privacystatement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door KBO en de aangesloten verenigingen.

KBO streeft ernaar te voldoen aan de geldende wetgeving ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een individu zeggen. Bijvoorbeeld naam, (mail)adres, geboortedatum, foto’s e.d. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar een individu herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Wanneer anderen die persoonsgegevens in bezit hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan.

Persoonsgegevens verdienen bescherming

Het beschermen van ieders privacy is een onderwerp waar de laatste jaren in toenemende mate aandacht voor is. In het digitale tijdperk, waarin het uitwisselen van informatie op grote schaal een peulenschil is geworden, is het goed om alert te zijn op misbruik van persoonsgegevens. Dat geldt ook voor een vereniging als KBO. Met ingang van 25 mei 2018 is een nieuwe wet van kracht: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is Europese wetgeving die de in 2001 ingevoerde Wet bescherming persoonsgegevens vervangt. In dit privacystatement geven wij aan hoe KBO voldoet aan de wetgeving.

Van wie verwerkt KBO persoonsgegevens?

KBO verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

 • Leden en vrijwilligers van bij KBO aangesloten verenigingen;
 • Mensen die interesse tonen in het lidmaatschap van een van de aangesloten verenigingen of die in het verleden lid zijn geweest;
 • Abonnees op het Magazine ONS
 • Mensen die als niet-lid deel hebben genomen aan door KBO of een van de aangesloten verenigingen georganiseerde activiteiten en/of acties;
 • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Alle onderdelen van KBO verwerken persoonsgegevens in een ledenadministratiesysteem. Dit kunnen zowel afdelingenvals provinciale bonden zijn.

Waarvoor verwerkt KBO persoonsgegevens?

Om lid te kunnen worden van een van de bij KBO aangesloten verenigingen, om abonnee te worden, aan de slag te gaan als vrijwilliger, of om een andere relatie met ons te gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van deze gegevens kunnen wij de communicatie op de passende wijze verzorgen en zorg dragen voor de juiste informatie.

Leden, abonnees en relaties willen we zo goed mogelijk van dienst zijn. Naam en adresgegevens gebruiken we bijvoorbeeld om contact te onderhouden en informatie te verschaffen over aan het lidmaatschap en abonnement gerelateerde zaken zoals het toesturen van (afdelings-)nieuws, uitnodigingen voor activiteiten en het magazine. Bij vragen aan bijvoorbeeld de ledenservice, verwerken wij persoonsgegevens om onze leden en relaties zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Mailadressen gebruiken wij voor het toesturen van digitale informatie, zoals nieuwsbrieven of voor online onderzoeken. Voor dit soort mailings kan iemand zich eenvoudig uitschrijven door onderaan het betreffende bericht op ‘afmelden’ te klikken (OPT-OUT). Iemand kan de eigen gegevens aanpassen door te klikken op ‘gegevens wijzigen’.

Verwerkt KBO bijzondere persoonsgegevens?

Nee, KBO verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn strikt vertrouwelijke gegevens waarvoor extra privacybescherming van toepassing is, zoals bijvoorbeeld medische informatie, ras, politieke of geloofsovertuiging, strafrechtelijke gegevens e.d. Dat soort gegevens zijn niet nodig voor het doel van onze vereniging: lidmaatschap en de deelname aan activiteiten. KBO draagt er zorg voor dat iedereen die persoonsgegevens verwerkt zich daarvan bewust is en daar naar handelt.

Hoe gaat KBO met persoonsgegevens om?

Persoonsgegevens worden veilig en zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor gebruik binnen de vereniging of voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Wij zijn ons ervan bewust dat deze gegevens aan ons zijn toevertrouwd en dat wij daar vertrouwelijk mee om dienen te gaan.

Wie kan er bij persoonsgegevens?

Binnen het organisatieonderdeel waar iemand lid van is kan degene die belast is met de ledenadministratie de lidmaatschapsgegevens inzien en ook wijzigingen aanbrengen. Ook medewerkers van het verenigingsbureau kunnen gegevens inzien als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun takenpakket .

De autorisatiestructuur binnen de ledenadministratie is vastgelegd in een handleiding. Daarin is onder meer vastgelegd wie toegang heeft tot de ledenadministratie en hoe de toekenning van rechten (inzage, verwerking ed.) precies in zijn werk gaat.

Uitwisselen van persoonsgegevens met externe partijen

KBO wisselt geen persoonsgegevens uit met externe partijen, tenzij er een gerechtvaardigd doel daarmee gediend wordt en met deze partij een verwerkersovereenkomst is overeengekomen (bijvoorbeeld voor de ledenadministratie of het hosten van de website).

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Gegevens gerelateerd aan het lidmaatschap worden in beperkte vorm na beëindiging van het lidmaatschap bewaard om statistische informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen te kunnen genereren. Voor het bewaren van deze gegevens gelden wettelijk bepaalde voorschriften.

Cookies e.d. op de website

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website – na uw toestemming - wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. KBO gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast worden cookies gebruikt om u op basis van uw surfgedrag informatie te kunnen voorzien.  

KBO verzamelt en bewaart niet-persoonsgebonden informatie van bezoekers over het gebruik van deze website, zoals de datum en tijd waarop de website is bezocht, het type browser, browser-taal, het Internet Protocol (IP-) adres van de gebruikte computer, het aantal hits, welke pagina’s en sub-pagina’s eerder zijn bezocht en de duur van de gebruikerssessie. KBO verzamelt via een bezoek aan de website geen persoonsgegevens, tenzij u daarvoor kiest en deze informatie specifiek vermeldt.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Kan ik zien welke gegevens KBO van mij verwerkt?

Elk lid heeft recht op inzage in de lidmaatschapsgegevens die KBO verwerkt. Neem daarvoor contact op met de ledenadministratie van uw afdeling of met de ledenservice van KBO. Indien gewenst kunt u ook verzoeken om de geregistreerde gegevens te wijzigen of te verwijderen.

Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door KBO of een van de aangesloten verenigingen kunt u terecht bij de afdeling waar u lid van bent, bij de provinciale bond (KBO) of bij de ledenservice van het verenigingsbureau. Voor het melden van (het vermoeden van) een beveiligings- of datalek is een Procedure beveiligings- en datalek opgesteld.

KBO heeft een Aandachtsfunctionaris Gegevensbescherming die naleving van de wet- en regelgeving coördineert. De Aandachtsfunctionaris Gegevensbescherming is tevens het meldpunt voor datalekken. 

Wijzigingen privacybeleid

KBO streeft naar een zo actueel mogelijk privacybeleid en behoudt zich daarom het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement. Op de website van KBO is altijd het meest recente statement beschikbaar.
 

Extra telefoonnummers om u nog meer van dienst te kunnen zijn.

Voor de telefonische bereikbaarheid van onze KBO afdeling kunt u een van bestuursleden, zoals vermeld op de pagina “WIE-WAT-WAAR IN DE KBO SOEST-SOESTERBERG-BAARN”, bellen.

Indien uw vraag te specifiek is en daardoor niet door betrokken lid van het bestuur kan worden beantwoord, bestaat de mogelijkheid de Service-, Juristen- en Pensioentelefoon van KBO te Utrecht daar over te bellen (zie hier onder).

KBO Utrecht kent telefonische hulpdiensten, de Servicetelefoon, Pensioentelefoon en Juristentelefoon. Jarenlang hebben we voor deze telefoondiensten een 0900-nummer gebruikt.

De Service-, Juristen- en Pensioentelefoon van KBO hebben een nieuw nummer: 030 - 3400 655. Naar dit nummer belt u tegen het reguliere tarief; de extra kosten die u betaalde voor het 0900-nummer vervallen. Op deze manier verbeteren we de service voor onze leden.
U kunt de Service-, Juristen- en Pensioentelefoon bellen met vragen op het gebied van wonen, zorg, welzijn, gezondheid en juridische zaken. Ons telefoonteam staat u persoonlijk te woord en helpt u graag.

Maandag t/m donderdag 10.00 – 13.00 uur Servicetelefoon

Woensdag 13.00 – 15.00 uur Pensioentelefoon

Donderdag 13.00 – 15.00 uur Juristententelefoon

Onder hoofd "Over KBO" sub "Afdelingen" vindt u een link naar de website van de KBO provincie Utrecht.

Lid worden

Wilt u ook lid worden van KBO Soest? Bekijk alle voordelen door op de onderstaande knop te drukken.

Lid worden

Ons doel

Behartiging van de belangen van haar leden in de gemeente Soest en Baarn.

Contactinformatie

KBO Soest-Soesterberg-Baarn
Postbus 139
3760 AC Soest

info@kbosoest.nl