Belangen Soesterberg

Belangenbehartiging Soesterberg

Belangen Baarn

Belangenbehartiging Baarn

Belangen Soest

Belangenbehartiging Soest

COSBO Informatie

Donderdag 12 mei 2022

COSBO Informatie

De seniorenbonden in Soest/Soesterberg zijn verenigd in het COSBO. (Centraal Overlegorgaan Seniorenbonden). Daarin is onze zusterorganisatie het PCOB (Protetants Christelijke Ouderen Bonden) tesamen met onze KBO, het gespreksorgaan naar de lokale overheid. Zeker met het oog op de alle zaken die de gemeente moet regelen is dat een belangrijke gesprekspartner. Wij zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Kijkt u daarom naar het bericht over het manifest en de evaluatie daarvan

Maar om ook kennis te maken met de PCOB treft u in de link hun maandelijkse blad "Het Kompas" aan ter informatie. Veel leesplezier.
PCOB informatieblad 2022

Onderstaand treft u het jaarverslag aan van het COSBO over 2021

Wat kan helpen

COSBO jaarverslag 2021

   COSBO ( CENTRAAL OVERLEGORGAAN SAMENWERKENDE BONDEN van OUDEREN in  SOEST / SOESTERBERG.)

Secretariaat: Veenbesstraat 70, 3765 BB Soest. email: boshuizen@xmsnet.nl

             I N H O U D :

pagina           2:     inhoudsopgave                                              

pagina           3:     doelstelling COSBO

                              bestuur           

pagina           4:     Samenstelling bestuur per 1-1-2021                        
                              dagelijks bestuur vergaderingen                                                     

pagina             5:   secretariaat

                              totaal aantal leden per 31-12-2021

                              activiteiten                                                        

pagina            6:  publiciteit
                             archief

                             samenstelling  bestuur COSBO   

                             per 31-12-2021       

      

DOELSTELLING COSBO

In de gemeente Soest/ Soesterberg zijn twee seniorenbonden actief. Het zijn de KBO en de PCOB.

Alhoewel zij afzonderlijk de belangen van hun leden behartigen, werken zij intensief samen in het overkoepelend orgaan: COSBO.

Het primaire doel van deze samenwerking is om de belangen van alle senioren in de gemeente Soest en die van de leden van de aangesloten bonden in het bijzonder, zo optimaal mogelijk te behartigen.

Door gezamenlijk op te trekken naar de gemeentelijke instanties kunnen de problemen rond seniorenzorg effectiever besproken worden en oplossingen aangereikt worden.

De speerpunten van dit gezamenlijk overleg zijn Wonen, Zorg en Welzijn.

Daarnaast heeft het COSBO overleg met plaatselijke organisaties zoals bijvoorbeeld de SWOS. De leden van de twee bonden worden maandelijks geïnformeerd via de eigen mededelingenbladen (Soester Venster en het Kompas) Daarnaast publiceert COSBO in de lokale bladen (o.a. Soester Courant, Gooi en Eemlander en AD)  en zijn er interviews bij radio Soest.

BESTUUR

Bestuursleden van de aangesloten seniorenbonden vormen het bestuur van COSBO. Elke seniorenbond vaardigt 3 bestuursleden af. Deze blijven lid van het COSBO bestuur, zolang zij bestuurslid van de aangesloten bonden zijn.

Het bestuur kan adviseurs benoemen. Zie samenstelling per 01-01-2021

Het streven is om het aantal bestuursleden uit te breiden met kandidaten uit organisaties die gericht zijn op ouderenzorg.

SAMENSTELLING VAN HET COSBO PER         1 JANUARI 2021

               Voorzitter                      Frits van Wesemael               KBO

Secretaris                      Cees Boshuizen                     PCOB

Penningmeester a.i.     Frans Panhuijzen                  

               Lid                                Paul Sparnaaij                        KBO

Lid                                 Riet Wind-Mellink                   PCOB

              Lid                                 Joop van der Wal                   PCOB

                                     

DAGELIJKS BESTUUR IN 2021

Voorzitter                                                      Frits van Wesemael  /  Y.Dijkhuis

Secretaris                                                     Cees Boshuizen
 

              Penningmeester                                            Frans Panhuijzen

VERGADERINGEN

In 2021  werd vanwege de coronamaatregelen drie maal vergaderd met het voltallige bestuur. Daarnaast   zijn er diverse overleggen geweest tussen de voorzitters van KBO en PCOB en de secretaris. De vergaderingen vonden plaats op de eerste donderdag van de maand plaats in de vergaderzaal van  Ontmoetingcentrum Klaarwater.

Bij spoed eisende zaken, tijdens deze maanden, werden de ter zaken doende bestuursleden benaderd via het dagelijks bestuur.  Daarnaast

Hebben er een aantal gesprekken plaatsgevonden tussen de directeur van het SWOS en voorzitter en secretaris van het COSBO

SECRETARIAAT 

Secretaris van het COSBO is de heer C.Boshuizen, Veenbesstraat 70 ,3765 BB Soest.tel: 035-6026424 email: boshuizen@xmsnt.nl

Alle voor het COSBO bestemde brieven, emails en stukken worden via het secretariaat ontvangen.

Alle, ten behoeve van het COSBO gevoerde secretariaatswerkzaamheden worden per computer  uitgevoerd.

E-mail of post met een belangrijk onderwerp, wordt direct doorgestuurd of doorgemaild aan de andere COSBO leden

Naast het ontvangen en uitgaan van de post behoort mede tot de taak van de secretaris het maken van de verslagen. alsmede het samenstellen van de agenda voor de vergaderingen.

Zo zijn in genoemd jaar drie agenda’s en verslagen gemaakt (*).

(*) In 2021 zijn de verslagen gemaakt door Frans Panhuijzen

 TOTAAL AANTAL LEDEN  

Totaal aantal leden van de aangesloten ouderenbonden per 31-12-2021 is: 1209 leden

KBO Soest/Soesterberg:                           806   leden (alleen leden in de Gemeente Soest)

PCOB afd. Soest / Soesterberg                 403 leden.

ACTIVITEITEN

Belangrijke activiteiten van bestuur en werkgroepen waren:      

  1. Contacten met de wethouders: L.van Aalst, A.Treep en N.Kundic,, m.b.t. de onderwerpen: woonvoorzieningen senioren, Ontwikkeling Dalweg en aanvragen WMO voorzieningen.
  2. Helaas moeten wij constateren dat het COSBO, ondanks toezeggingen niet uitgenodigd zijn om mee te denken/praten over onze visie m.b.t. noodzakelijke woningbouw.
  3. Daarnaast  waren er contacten met leden van verschillende fractievoorzitters over belangenbehartiging senioren op lokaal niveau zoals: wonen het realiseren van levensloop bestendige woningen en zorghuisvesting) ; langer thuis wonen van senioren en toewijzing van hulp die dit mogelijk moet maken ( keukentafelgesprekken).
  4. De Seniorenmiddag in samenwerking met “Groot Gaesbeeker Gilde” in Soest heeft in 2021 niet plaatsgevonden vanwege Covid-19
  5. Kransleggingen op 4 mei en 15 augustus.
  6. Overleg met SWOS  over vraagstukken, die van gemeenschappelijk belang zijn.
  7. Het  COSBO manifest wat in maart 2021 werd opgesteld is met 10 fracties besproken op:
  8. `15/9, 29/9, 13/10, 27/10 en 24/11, 31/1 2022

PUBLICITEIT

              Vanwege de situatie rond het coronavirus zijn er minder activiteiten geweest en

              heeft er geen publiciteit extern plaatsgevonden.

            . De leden van de ouderenbonden ontvangen hun eigen mededelingenblad

              “ Het Soester Venster “ (KBO) en “Het Kompas” (PCOB) en  het gezamenlijk

              magazine KBO-PCOB

ARCHIEF

Het secretariaat houdt een archief bij waarin alle agenda’s, verslagen, brieven en e-mails en worden opgeslagen. In het verleden was dit  seizoensgebonden, terwijl het sinds 2005 op jaarbasis wordt verricht.

Het archief van het begin tot 2002 is opgeslagen in de archieven van de gemeente Soest.  Archiefstukken vanaf seizoen 2002 – 2021  bevinden zich bij de secretaris. 

C

O

S

B

O

COSBO

SAMENSTELLING  bestuur COSBO                   per 31 december 2021

Voorzitter                    Y.Dijkhuis                               KBO *   wisselend voorzitterschap                                                                              

                                   Joop van der Wal                   PCOB * wisselend voorzitterschap                                                                               

Secretaris                   Cees Boshuizen                     PCOB

Penningmeester a.i    Frans Panhuijzen                  

Lid                              Paul Sparnaaij                        KBO

                             Lid                              Anton den Ouden                   KBO                           

Lid                             Riet Wind-Mellink                    PCOB      

   Februari 2022                                                                                      

   Cees Boshuizen

   Secretaris


Nieuwsoverzicht

Lid worden

Wilt u ook lid worden van KBO Soest? Bekijk alle voordelen door op de onderstaande knop te drukken.

Lid worden

Ons doel

Behartiging van de belangen van haar leden in de gemeente Soest en Baarn.

Contactinformatie

KBO Soest-Soesterberg-Baarn
Postbus 139
3760 AC Soest

info@kbosoest.nl