Belangen Soesterberg

Belangenbehartiging Soesterberg

Belangen Soest

Belangenbehartiging Soest

Belangen Baarn

Belangenbehartiging Baarn

COSBO Nieuws

Woensdag 16 februari 2022

COSBO NIEUWS

Zoals u weet zijn de seniorenbonden in Soest/Soesterberg verenigd in het cosbo (centraal overlegorgaan seniorenbonden) en daarmee hebben we goed overleg met het gemeentebestuur. Zeker met oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen is het belangrijk dat wij als senioren onze stem laten horen.
Door middel van een manifest hebben we gesprekken gevoerd met alle politieke partijen en daarbij onze standpunten aangegeven. Hieruit heeft de secreatis van het COSBO (Cees Boshuizen) het onderstaande overzicht gemaakt. We geven geen stemadvies, maar met ruim 25.000 inwoners die tot de senioren categorie behoren is het goed om u te oriënteren over uw politieke keuze straks in maart.

Gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022.

Vooruitlopend op de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 heeft het COSBO (overkoepeld orgaan van de seniorenbonden KBO en PCOB) een manifest opgesteld met 10 kernpunten, specifiek gericht op het seniorenbeleid in de gemeente Soest. Dit manifest is in maart 2021 aan alle fracties verzonden.

In het najaar van 2021 en in januari 2022 hebben er gesprekken plaatsgevonden met leden van de fracties met als doel te onderzoeken of de fracties achter de punten van ons manifest staan en dit ook willen uitdragen in hun verkiezingsprogramma.

De samenleving vergrijst in rap tempo. In 2040 is naar schatting 26 % van de bevolking 65-plusser. (een derde is zelfs ouder dan 80 jaar)

Het COSBO heeft een visie op de vergrijzing en wil graag met de gemeenteraad samen optrekken om onze kernpunten te delen zodat wij gezamenlijk het gewenste resultaat kunnen behalen. Onderstaand een samenvatting van de gesprekken.

Het manifest met 10 kernpunten:

1.Het woningaanbod en de woonmogelijkheden voor ouderen moet breder worden, onder meer met kangoeroewoningen en ouderenhofjes.

CONCLUSIE:

Alle fracties zijn van mening dat er op dit terrein nog winst geboekt kan worden. Er is in de laatste jaren niet veel tot stand gekomen. Het vergunningsvrij bouwen van een mantelwoning zal in 2022 tot stand komen. Een plek zoeken in Soest om een ouderen hof te realiseren valt niet mee omdat de gemeente te weinig eigen grond bezit.

2.Meer levensloopbestendige woningen voor senioren en betaalbare sociale woningbouw.

CONCLUSIE:

E is nog een tekort is van  ruim 1500 woningen voor starters, senioren en sociale huurwoningen. Alle fracties hebben dit onderwerp in hun verkiezingsprogramma opgenomen. De tijd tussen het ontwikkelen van een plan en realisatie duurt te lang.

Denk daar bij aan het plan om woningen  te realiseren op het Orlando terrein, de Molenwerf en het terrein aan de Koningsweg van Advisie.  In de komende jaren zal de ontwikkeling op de Dalweg plaatsvinden. Ook woningbouw op het TBS terrein behoort tot de mogelijkheden.

GGS heeft de ambitie om tot 2030 elk jaar zo’ n 200 woningen te bouwen!

De PVDA pleit voor het bouwen van minimaal 4 woonlagen zodat er een lift in gebouwd kan worden. De fractie POS vindt nieuwbouw van De drie Eiken een belangrijk punt en dan graag 5 laags.

3.Naar aanleiding van het bovenstaande nog eens kritisch  kijken naar- en heroverwegen of de bestaande “rode contouren” op dit moment nog haalbaar zijn.

CONCLUSIE:

Voor de huidige coalitiepartijen was bouwen binnen de rode contouren onbespreekbaar. De fractie van GGS wil zich ook in de toekomst hieraan vasthouden. Dus niet bouwen in het Soester Hoogveen en de polder.

Ook de fractie van Groen Links wil bij voorkeur bouwen binnen de grenzen van de huidige bebouwing (de rode contour, het kwelgebied in het Soester Hoogveen wordt wat GroenLinks betreft wel uitgesloten van bebouwing.)

Voor de VVD zijn de rode contouren niet “heilig” maar gekeken moet worden naar hoogwaardige natuur versus laagwaardige natuur. In het geval van laagwaardige natuur zou daar best gebouwd kunnen worden.CU wil zorgvuldig omgaan met de natuur maar ook kijken waar uitruil mogelijk is van de rode contouren. Fractie Soest 2002: We moeten stoppen met het heilig verklaren van elk grasland en stukken ‘Nieuw Soest’ ontwikkelen op plekken waar dat kan. Er zijn mogelijkheden aan de rafelranden van ons dorp met een lagere natuurwaarde, om heel veel nieuwe, betaalbare woningen te ontwikkelen met prima ontsluiting richting de dorpskern en passend in de omgeving. Mogelijkheden zien wij onder andere op; het grasland achter ‘De Schans’, omgeving Stadhouderslaan, project ‘de Maten’ en het TBS-terrein. Een transitie van winkelpromenade Soest Zuid ligt ook binnen de mogelijkheden en ook moet de doorontwikkeling van woningbouw in Soesterberg Noord versneld worden. Ook de PVDA is voor uitruil van stukjes natuur.

GroenLinks streeft ernaar dat alle nieuwbouw voor minimaal een kwart bestaat uit sociale huurwoningen en voor maximaal een kwart uit duurdere (koop)woningen. Ook stelt Groen Links voor om de woningnood op korte termijn te verlichten, te zorgen voor tijdelijke woningen, bijvoorbeeld appartementen in leegstaande kantoorgebouwen en verplaatsbare of kleine woningen zoals ‘tiny houses’.  Het CDA wil veel huizen bouwen en als het moet ook binnen de rode contouren.

4.Investeren in voldoende verpleeghuizen.

CONCLUSIE:

Ook hier zijn de fracties het met ons eens. In de komende jaren zal er meer behoefte zijn aan plaatsing van ouderen die niet  meer zelfstandig kunnen wonen. (zie punt 5)

5.Bestaande (verouderde) verpleeghuizen renoveren of herbouwen.

CONCLUSIE:

Momenteel zijn er 4 verpleeghuizen in de gemeente Soest: Daelhoven, Molenschot, De Drie Eiken en Mariënburg. Deze laatst genoemde is geheel opnieuw gebouwd en in 2021 opgeleverd. De overige bestaande verpleeghuizen zijn toe aan renovatie. De gemeente gaat hier niet over. Maar de verantwoordelijke wethouder kan daar wel over in gesprek gaan met de woningcorporaties die eigenaar zijn van de gebouwen. Het COSBO zal signalen afgeven via het Sociaal Domein, gemeenteraad en cliëntenraden.

De PVDA , GGS en het CDA geven aandacht aan deze situatie via de werkgroep Sociaal Domein. Het CDA wil graag kleinschalige verpleeghuizen bouwen.

D66 is van mening dat investeren in nieuwe verpleeghuizen niet alleen de taak is van de gemeente maar ook van rijksoverheid en zorgverzekeraars.

6.Stimuleren dat de 15 verschillende thuiszorginstellingen in Soest efficiënter gaan samenwerken.

CONCLUSIE:

Er zijn momenteel 15 verschillende thuiszorginstellingen werkzaam in Soest.

Het kan dus voorkomen dat er in een straat of flatgebouw meerdere instellingen actief zijn. De cliënten mogen zelf kiezen welke thuiszorginstelling bij hun past, maar dat kiezen zou volgens de fractie van de PVDA ook  kunnen uit bijvoorbeeld 4 mogelijkheden. Ook op regionaal niveau zou overleg plaats kunnen vinden om efficiënter te werken. In Soesterberg zijn er juist te weinig aanbieders h.h. hulp .E.e.a zou  ook een aandachtspunt kunnen zijn binnen de werkgroep Sociaal Domein vindt ook het CDA en GGS.
 

7.Geen vermindering van arbeidsuren bij het verlenen van huishoudelijke hulp en geen telefonisch consult maar via mondelinge persoonlijke gesprekken.

CONCLUSIE:

In de afgelopen jaren is er sprake geweest van korting op arbeidsuren bij huishoudelijke hulpverlening. Daar moet volgens de fracties een eind aan komen. Maar een probleem is de toename van aanvragen door cliënten die voorheen een particuliere hulp hadden maar nu voordeliger bij de gemeente terecht kunnen.

Er kunnen door de fracties geen garanties gegeven worden dat er in de toekomst verdere bezuinigingen voorkomen kunnen worden .De VVD wil dat er geen telefonische keukentafelgesprekken meer plaats mogen vinden. Het CDA wil het verplicht stellen van een keukentafel gesprek met 2 personen. Bij personen boven de 75 jaar zullen de afgegeven indicaties onveranderd blijven. Dit punt staat ook in het verkiezingsprogramma van de GGS.


8.Het bestrijden van armoede in onze gemeente d.m.v  goede begeleiding naar de werkende maatschappij en het faciliteren daarvan.

CONCLUSIE:

De uitvoeringsorganisatie Baarn, Bunschoten, Soest (BBS) heeft volop aandacht voor de groep 55 plussers met betrekking tot het zoeken van werk.

Ook is dit orgaan verantwoordelijk voor inkomen, uitkeringen en zorg. De samenwerking gebeurt middels het Sociaal Domein. De instantie legt verantwoording af aan de gemeente.

Momenteel zijn er landelijk meer vacatures dan werkzoekenden.

Bij een gezonde leefomgeving hoort volgens GGS ook een goed sociaal vangnet dat beschikbaar is voor alle mensen die het moeilijk hebben.

GGS wil vast houden aan 130 % van het sociaal minimum in schrijnende gevallen.

9.Geen verder bezuinigingen bij de SWOS en Balans.

CONCLUSIE:

Alle partijen zijn het met ons eens, maar durven geen garanties te geven dat bezuinigingen in de toekomst niet meer zullen plaatsvinden. Met het oog op een gezonde financiële huishouding zijn pijnlijke keuzes soms onvermijdelijk.

10. Het bevorderen van integratie van migranten in de Soester samenleving.

CONCLUSIE:

Een belangrijk onderwerp wat niet gemakkelijk op te lossen is. De ouderen die hier al jaren verblijven zoeken veelal contacten binnen hun eigen kringen. Om in contact te komen zou dat wellicht makkelijker kunnen gaan via de kinderen.

Ok dit onderwerp is een belangrijk punt voor de werkgroep Sociaal Domein!      

De VVD zou heel graag zien dat er weer een commissie “ouderenbeleid” opgericht gaat worden, waar ook het COSBO deel van uitmaakt. De gemeente Soest is verantwoordelijkheid voor een menswaardige opvang van migranten, vluchtelingen en asielzoekers. In de opvang van migranten en vluchtelingen is het belangrijk om activiteiten te (laten) organiseren voor een soepele opname in de lokale samenleving. De gemeente controleert op goede en voldoende huisvesting voor arbeidsmigranten.

No 1 t/m 10  hebben betrekking op de 10 kernpunten

X = mee eens 

0 = niet mee eens of een genuanceerd antwoord.

Fracties Coalitie

Fractie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

GGS

x

x

0

x

x

x

x

x

x

x

VVD

x

x

0

x

x

x

x

x

x

x

D66

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

CU-SGP

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Fracties Oppositie

Fractie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

CDA

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Pv.d.A

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Groen Links

x

x

0

x

x

x

x

x

x

x

POS

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Soest 2002

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Het COSBO geeft geen stemadvies maar hoopt wel dat het bovenstaande u mede zal helpen om een juiste keuze te maken.

COSBO

Centraal overleg samenwerkende bonden van Senioren in Soest/Soesterberg.

Secretariaat: Telefoon:035-6026424 Email: boshuizen@xmsnet.nl


Nieuwsoverzicht

Lid worden

Wilt u ook lid worden van KBO Soest? Bekijk alle voordelen door op de onderstaande knop te drukken.

Lid worden

Ons doel

Behartiging van de belangen van haar leden in de gemeente Soest en Baarn.

Contactinformatie

KBO Soest-Soesterberg-Baarn
Postbus 139
3760 AC Soest

info@kbosoest.nl