Belangen Baarn

Belangenbehartiging Baarn

Belangen Soest

Belangenbehartiging Soest

Belangen Soesterberg

Belangenbehartiging Soesterberg

COSBO Informatie

Dinsdag 14 februari 2023

COSBO NIEUWS

Het COSBO (Centraal Overlegorgaan Samenwerkende Ouderenbonden) is de samenwerking tussen de KBO (Katholieke Bond van Ouderen) en de PCOB (Protestants Christelijke Ouderenbond). We vergaderen elke maand om belangrijke punten aan te kaarten en om te overleggen hoe we dit naar de plaatselijke overheid onder de aandacht brengen. We noemen zaken zoals wonen, zorg, sociale zekerheid, armoede aanpak e.d. Bovendien zijn we zeer verheugd nu onze Islamitische gemeenschap heeft aangegeven ook actief te willen meewerken in dit overlegorgaan. Er zullen dit jaar weer bijeenkomsten worden georganiseerd waarin het COSBO de regie heeft. U zult daarover bijtijds worden geïnformeerd. Kijkt u bij Activiteiten/evenementen. Om u een inzicht te geven wie en wat het COSBO doet ziet u onderstaand het jaarverslag over 2022.
Wij wensen u veel leesplezier. Heeft u vragen en/of opmerkingen, aarzel dan niet om contact op te nemen

                                        

  JAARVERSLAG

                                                 2022

COSBO (CENTRAAL OVERLEGORGAAN SAMENWERKENDE BONDEN van OUDEREN in SOEST/ SOESTERBERG.)

Secretariaat: Veenbesstraat 70, 3765 BB Soest. Email: boshuizen@xmsnet.n

             I N H O U D:

Pagina          2:     inhoudsopgave                                                     

Pagina          3:     doelstelling COSBO

                              bestuur         

Pagina          4:     Samenstelling bestuur per 1-1-2022 
   
                             Vergaderingen

                             Secretariaat

                              Aantal leden

                            Activiteiten                   

Pagina             5:  Publiciteit

                              Archief

                              Samenstelling bestuur

                              Totaal aantal leden per 31-12-2022

                              Samenstelling Bestuur COSBO                                        

DOELSTELLING COSBO

In de gemeente Soest/ Soesterberg zijn twee seniorenbonden actief. Het zijn de KBO en de PCOB.

Alhoewel zij afzonderlijk de belangen van hun leden behartigen, werken zij intensief samen in het overkoepelend orgaan: COSBO.

Het primaire doel van deze samenwerking is om de belangen van alle senioren in de gemeente Soest en die van de leden van de aangesloten bonden in het bijzonder, zo optimaal mogelijk te behartigen.

Door gezamenlijk op te trekken naar de gemeentelijke instanties kunnen de problemen rond seniorenzorg effectiever besproken worden en oplossingen aangereikt worden.

De speerpunten van dit gezamenlijk overleg zijn Wonen, Zorg en Welzijn.

Daarnaast heeft het COSBO overleg met plaatselijke organisaties zoals bijvoorbeeld de SWOS. De leden van de twee bonden worden maandelijks geïnformeerd via de eigen mededelingenbladen (Soester Venster en het Kompas) en de eigen website www.kbosoest.nl Daarnaast publiceert COSBO in de lokale bladen (o.a. Soester Courant, Gooi en Eemlander en AD) en zijn er interviews bij Streekomroep Eemland 1.

BESTUUR

Het streven is om het aantal bestuursleden uit te breiden met kandidaten uit organisaties Bestuursleden van de aangesloten seniorenbonden vormen het bestuur van COSBO. Elke seniorenbond vaardigt 3 bestuursleden af. Deze blijven lid van het COSBO-bestuur, zolang zij bestuurslid van de aangesloten bonden zijn.

Het bestuur kan adviseurs benoemen, die gericht zijn op ouderenzorg.   Zie samenstelling per 01-01- 2022.

SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR  PER         1 JANUARI 2022

Voorzitter                        Yvonne Dijkhuis                    KBO

Wisselend voorzitter      Joop van der Wal                 PCOB      

                           Secretaris                      Cees Boshuizen                    PCOB

                           Penningmeester              Frans Panhuijzen                        

                                     Lid                                 Paul Sparnaaij                        KBO

                           Lid                                 Anton den Ouden                  KBO        

DAGELIJKS BESTUUR IN 2022

Voorzitter                                               Yvonne Dijkhuis/ Nelleke in ‘t Anker
Secretaris                                              Cees Boshuizen
Penningmeester                                     Frans Panhuijzen

              Penningmeester a.i. vanaf okt.2022       Erik Lookman 

VERGADERINGEN

In 20222 hebben wij 8 keer vergaderd. De vergaderingen hebben plaats gevonden in O.C. Klaarwater. Maar vanwege de intensievere samenwerking met de SWOS, vergaderen wij nu in het kantoor van de SWOS in de Molenstraat.

SECRETARIAAT 

Secretaris van het COSBO is de heer C.Boshuizen, Veenbesstraat 70 ,3765 BB Soest.tel: 035-6026424 email: boshuizen@xmsnt.nl

Alle voor het COSBO bestemde brieven, e-mails en stukken worden via het secretariaat ontvangen.

Alle, ten behoeve van het COSBO gevoerde secretariaatswerkzaamheden worden per computer uitgevoerd.

E-mail of post met een belangrijk onderwerp, wordt direct doorgestuurd of doorgemaild aan de andere COSBO leden

Naast het ontvangen en uitgaan van de post behoort mede tot de taak van de secretaris het maken van de verslagen. Alsmede het samenstellen van de agenda voor de vergaderingen.

Zo zijn in genoemd jaar acht agenda’s en verslagen gemaakt.

TOTAAL AANTAL LEDEN  

Totaal aantal leden van de aangesloten         ouderenbonden in de gemeente Soest per
 31-12-2022 is: 1147 

KBO Soest/Soesterberg:              749 leden 

PCOB afd. Soest/ Soesterberg    398 leden.

ACTIVITEITEN

             Het jaar 2022 kenmerkt zich in het bijzonder door een intensievere samenwerking

             tussen het bestuur van de PCOB en de KBO

             Op 13 juli jl. hebben wij een zgn. “Heimiddag” gehouden om met elkaar een visie

             voor de toekomst te bespreken

             Er is een werkgroepje samengesteld die voorbereidingen doet bij gezamenlijke      

             evenementen.                                                                                                                                                                                            

             Belangrijke activiteiten van bestuur en werkgroepen waren:      

  1. Contacten met de wethouders: L.van Aalst, A.Treep , H.Dijkhuizen en O.Suna m.b.t. de onderwerpen: woonvoorzieningen senioren, Ontwikkeling Dalweg en aanvragen WMO-voorzieningen.
  2. De Seniorenmiddag in samenwerking met “Groot Gaesbeeker Gilde” op maandag 29 augustus
  3. Kransleggingen op 4 mei en 15 augustus.
  4. Overleg met SWOS  over vraagstukken, die van gemeenschappelijk belang zijn.
  5. Symposium “Toekomstperspectief Senioren Soest” op dinsdag 17 mei in de raadzaal Gemeentehuis Soest
  6. Reizen met O.V.
  7. Opstellen taakomschrijvingen bestuur COSBO
     

PUBLICITEIT

            . De leden van de ouderenbonden ontvangen hun eigen mededelingenblad

              “Het Soester Venster “(KBO) en “Het Kompas” (PCOB) , het gezamenlijk

              magazine KBO-PCOB en informatie via de website www.kbosoest.nl

ARCHIEF

Het secretariaat houdt een archief bij waarin alle agenda’s, verslagen, brieven en e-mails en worden opgeslagen. Archiefstukken vanaf seizoen 2002 – 2022        zijn in het archief van de secretaris.

COSBO

SAMENSTELLING  bestuur COSBO                   per 31 december 2022

Yvonne.Dijkhuis          Voorzitter                              KBO *   wisselend voorzitterschap                                           

                                    Nelleke in ‘t Anker                 PCOB *           

Secretaris                    Cees Boshuizen                    PCOB

Penningmeester          Erik Lookman                        extern

Vicevoorzitter             Paul Sparnaaij                        KBO

                     Lid                              Anton den Ouden                   KBO

                     Lid                               Frans Panhuijzen                   PCOB            

                                                                                                           

   Januari 2023
   Cees Boshuizen 
   Secretaris             


Nieuwsoverzicht

Lid worden

Wilt u ook lid worden van KBO Soest? Bekijk alle voordelen door op de onderstaande knop te drukken.

Lid worden

Ons doel

Behartiging van de belangen van haar leden in de gemeente Soest en Baarn.

Contactinformatie

KBO Soest-Soesterberg-Baarn
Postbus 139
3760 AC Soest

info@kbosoest.nl