Belangen Soesterberg

Belangenbehartiging Soesterberg

Belangen Soest

Belangenbehartiging Soest

Belangen Baarn

Belangenbehartiging Baarn

Vertegenwoordigingen

      

Het COSBO Soest/Soesterberg stelt zich ten doel in overleg met elkaar en in onderlinge samenwerking die zaken te regelen, waarvan partijen unaniem van mening zijn dat men deze beter gezamenlijk kan aanpakken dan onafhankelijk van elkaar. Actieve betrokkenheid bij het aanreiken van oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken waarmee ouderen te maken hebben en/of kunnen krijgen.
Gesprekspartner voor het lokale bestuurscollege, plaatselijk actieve politieke groeperingen en voor (senioren-) relevante organisaties op de terreinen van welzijn, zorg, wonen, mobiliteit en veiligheid.
Algemene voorlichting die de optimalisering van positieve beeldvorming van senioren tot doel heeft.

Lees onderstaand het COSBO jaarverslag 2018                                                              

[COSBO =CENTRAAL OVERLEGORGAAN SAMENWERKENDE BONDEN van OUDEREN SOEST / SOESTERBERG.]
Secretariaat: Veenbesstraat 70, 3765 BB Soest. email: boshuizen@xmsnet.nl

                I N H O U D :

pagina           2:     inhoudsopgave
pagina           3:     voorwoord
pagina           4:     doelstelling COSBO
                              bestuur
pagina           5:     Samenstelling bestuur per 1-1-2018
                              dagelijks bestuur
                              vergaderingen
pagina             6:   secretariaat
                              totaal aantal leden per 31-12-2018
                              activiteiten
pagina            7:  publiciteit
                             archief
                             samenstelling  bestuur COSBO
                             per 31-12-2018        


VOORWOORD

Voor COSBO stond het jaar 2018 in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen die op 21 maart plaatsvonden.
In de aanloop naar deze verkiezingen heeft de COSBO flink de trom geroerd door de organisatie van een verkiezingsdebat waar alle politieke partijen, die mee zouden doen aan de verkiezingen, voor waren uitgenodigd. Het is een prima debat geworden!
En, zoals het een gemotiveerde politieke partij betaamd, zette alle partijen hun beste beentje voor om zich zo goed en overtuigend mogelijk te presenteren. Tijdens de debatten, maar ook via de tevoren ingevulde enquêtes, rolden alle beloften en goede bedoelingen van de partijen weer over tafel.
Een coalitie van GGS, VVD, D66 en CU-SGP kwam tot stand en zal de komende 4 jaar de gemeente besturen onder kritisch toezicht van de gemeenteraad waarin naast de 4 coalitiepartijen nog 8 (!) andere partijen zitting hebben. Hoe versnipperd kan het zijn!
Voor COSBO is en blijft het van belang of en hoe het College en de Raad zullen bijdragen aan het realiseren van een ‘seniorvriendelijke’ gemeente Soest. Want naast de positieve zaken die in het verleden zijn gerealiseerd, krijgen onderwerpen zoals (het ontbreken van) de noodzakelijke huisvestingsvoorzieningen en zorgverlening van senioren nog niet de benodigde aandacht.
COSBO zal deze onderwerpen in de komende raadsperiode kritisch blijven volgen en College en Raadsfracties aanspreken op hun daden want ‘beloften zijn goed maar daden zijn beter’.

Theo Stoop, voorzitter               


DOELSTELLING COSBO

In de gemeente Soest/ Soesterberg zijn twee seniorenbonden actief. Het zijn de KBO en de PCOB.
Alhoewel zij afzonderlijk de belangen van hun leden behartigen, werken zij intensief samen in het overkoepelend orgaan: COSBO.
Het primaire doel van deze samenwerking is om de belangen van alle senioren in de gemeente Soest en die van de leden van de aangesloten bonden in het bijzonder, zo optimaal mogelijk te behartigen.
Door gezamenlijk op te trekken naar de gemeentelijke instanties kunnen de problemen rond seniorenzorg effectiever besproken worden en oplossingen aangereikt worden.
De speerpunten van dit gezamenlijk overleg zijn Wonen, Zorg en Welzijn.
Daarnaast heeft het COSBO overleg met plaatselijke organisaties zoals bijvoorbeeld de SWOS. De leden van de twee bonden worden maandelijks geïnformeerd via de eigen mededelingenbladen (Soester Venster en het Kompas) Daarnaast publiceert COSBO in de lokale bladen (o.a. Soester Courant en Gooi en Eemlander) en zijn er interviews bij radio Soest.

 

                BESTUUR 

Bestuursleden van de aangesloten seniorenbonden vormen het bestuur van COSBO. Elke seniorenbond vaardigt 3 bestuursleden af. Deze blijven lid van het COSBO bestuur, zolang zij bestuurslid van de aangesloten bonden zijn.
Het bestuur kan adviseurs benoemen. Zie samenstelling per 01-01-2018
Het streven is om het aantal bestuursleden uit te breiden met kandidaten uit organisaties die gericht zijn op ouderenzorg.

 

               SAMENSTELLING VAN HET COSBO PER         1 JANUARI 2018

Voorzitter                      Theo Stoop                         KBO

                Secretaris                     Anton de Ouden                 KBO

Penningmeester           Frans Panhuijzen                  

                Lid                                Frits van Wesemael            KBO

Lid                                 Bram Bredius                     PCOB

                Lid                                 Joop van der Wal              PCOB

Lid                                 Ad Korteweg                     PCOB

Adviseur                        Bert Krijger
 

              DAGELIJKS BESTUUR IN 2018

Voorzitter                                         Theo Stoop

Secretaris                                        Anton den Ouden / Cees Boshuizen

               Penningmeester                              Frans Panhuijzen

 

VERGADERINGEN
                 In 2018 werd zeven maal vergaderd. De vergaderingen vonden plaats op de eerste donderdag van de maand plaats in de vergaderzaal van de SWOS of in De Sleutel.
                 In de maanden juli en augustus is niet vergaderd.
                Wegens ziekte hebben er in de maanden november en december geen vergaderingen plaatsgevonden.
                Bij spoed eisende zaken, tijdens deze maanden, werden de ter zaken doende bestuursleden benaderd via het dagelijks bestuur.  Daarnaast werden diverse vergaderingen
                van de gemeente Soest, Radio Soest, SWOS en andere bijgewoond.

 

SECRETARIAAT  

Medio 2018 is  de heer A.M. den Ouden afgetreden als secretaris, en is opgevolgd door de heer C.Boshuizen, Veenbesstraat 70 ,3765 BB Soest.
Alle voor het COSBO bestemde brieven – e-mails en stukken worden via het secretariaat ontvangen.
Alle, ten behoeve van het COSBO gevoerde secretariaatswerkzaamheden worden per computer  uitgevoerd.
E-mail of post met een belangrijk onderwerp, wordt direct doorgestuurd of doorgemaild aan de andere COSBO leden
Naast het ontvangen en uitgaan van de post behoort mede tot de taak van de secretaris het maken van de verslagen*) alsmede het samenstellen van de agenda voor de vergaderingen.
Zo zijn in genoemd jaar zeven agenda’s en verslagen gemaakt.
Alle ten behoeve voor de afzonderlijke werkgroepen binnengekomen post en stukken werden door het secretariaat gekopieerd en uitgezet naar de desbetreffende werkgroep.
*) In 2018 zijn de verslagen gemaakt door Frans Panhuijzen

 

TOTAAL AANTAL LEDEN

Totaal aantal leden van de aangesloten ouderenbonden per 31-12-2018 is: 1490 leden
KBO Soest/Soesterberg: 1022 leden (alleen leden in de Gemeente Soest)
PCOB afd. Soest               468 leden

 

ACTIVITEITEN

          Belangrijke activiteiten van bestuur en werkgroepen waren:      

v            Contacten met College van B&W en raadsfracties over belangenbehartiging senioren op lokaal niveau zoals: wonen ( aanzet tot voorbereiding en uitvoeren van een bewustwordingscampagne in de gemeente Soest; het realiseren van levensloop bestendige woningen en zorghuisvesting) ; langer thuis wonen van senioren en toewijzing van hulp die dit mogelijk moet maken ( keukentafelgesprekken).

v            Lijsttrekkersdebat met fracties van de gemeenteraad op 27 februari

v            Organisatie Seniorenmiddag in samenwerking met “Groot Gaesbeeker Gilde” in Soest.

v            Contacten met Buurtzorg en Beweging 3.0

v            Ondersteuning denktank  ‘Open blijven De Heybergh’

v            Deelname in het Programma Beleidsbepalend Orgaan (PBO) Radio Soest.

v            Kransleggingen op 4 mei en 15 augustus

v            Contacten met Adviesraad Sociaal Domein Soest

v            Periodiek overleg met SWOS  over vraagstukken, die van gemeenschappelijk belang zijn.

 

PUBLICITEIT

                Het COSBO laat regelmatig iets van zich horen in de plaatselijke kranten, de Soester Courant, de Gooi en Eemlander en gaf interviews bij Radio  Soest.  
                Naast verslaggeving van de activiteiten trachten wij ons draagvlak te vergroten door in die publicatie de ouderenbonden te profileren als vitale, solitaire en vraag gestuurde netwerken van 50-plussers: de belangenbehartiging voor álle                   senioren in Soest/Soesterberg waar het gaat in de segmenten wonen, zorg, mobiliteit en veiligheid.
                Voorts wordt in de gevoerde publiciteit getracht de beeldvorming van ouderen in een positieve zin te versterken, daarbij wijzend op de inzet van immens veel    vitale ouderen. De leden van de ouderenbonden ontvangen hun eigen                      mededelingenblad “ Het Soester Venster (KBO) en “Het Kompas” (PCOB) en het gezamenlijk magazine KBO-PCOB

 

ARCHIEF

Het secretariaat houdt een archief bij waarin alle agenda’s, verslagen, brieven en e-mails en worden opgeslagen. In het verleden was dit  seizoensgebonden, terwijl het sinds 2005 op jaarbasis wordt verricht.
Het archief van het begin tot 2002 is opgeslagen in de archieven van de gemeente Soest.  Archiefstukken vanaf seizoen 2002 – 2018  bevinden zich bij de secretaris. 

 

Tekstvak: C
O
S
B
O
Tekstvak: COSBOOO                       SAMENSTELLING COSBO per 31 december 2018

Voorzitter                    Theo Stoop                            KBO                           

Secretaris                   Cees Boshuizen                     PCOB

Penningmeester         Frans Panhuizen                   

Lid                              Frits van Wesemael                KBO

                             Lid                              Vacature                                 KBO                           

Lid                             Joop van der Wal                     PCOB

Lid                              Riet Wind-Mellink                    PCOB

   Februari  2019                                                                                      

   Cees Boshuizen
   Secretaris

 

 


 

Via de bestuursvergaderingen van COSBO vindt periodiek overleg plaats met de directeur van de SWOS.

Voor meer informatie over SWOS ga naar www.swos.nl

 


Het COSBO bestuurslid Bert Krijger is vertegenwoordigd in het Programma Beleidsbepalend Orgaan (PBO) van Radio Soest.

Voor meer informatie over radio Soest ga naar www.radiosoest.nl of kijk op de kabelkrant (via KPN 1375, ZIGGO 43 en 44 en TELE2)

Lid worden

Wilt u ook lid worden van KBO Soest? Bekijk alle voordelen door op de onderstaande knop te drukken.

Lid worden

Ons doel

Behartiging van de belangen van haar leden in de gemeente Soest en Baarn.

Contactinformatie

KBO Soest-Soesterberg-Baarn
Postbus 139
3760 AC Soest

info@kbosoest.nl