Belangen Soesterberg

Belangenbehartiging Soesterberg

Belangen Soest

Belangenbehartiging Soest

Belangen Baarn

Belangenbehartiging Baarn

Vertegenwoordigingen

      

COSBO, Centraal Overleg Samenwerkende Bonden voor Ouderen.

Het COSBO Soest/Soesterberg stelt zich ten doel in overleg met elkaar en in onderlinge samenwerking die zaken te regelen, waarvan partijen unaniem van mening zijn dat men deze beter gezamenlijk kan aanpakken dan onafhankelijk van elkaar. Actieve betrokkenheid bij het aanreiken van oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken waarmee ouderen te maken hebben en/of kunnen krijgen.
Gesprekspartner voor het lokale bestuurscollege, plaatselijk actieve politieke groeperingen en voor (senioren-) relevante organisaties op de terreinen van welzijn, zorg, wonen, mobiliteit en veiligheid.
Algemene voorlichting die de optimalisering van positieve beeldvorming van senioren tot doel heeft.

In Baarn zijn we via Ruud Boom vertegenwoordigd in de Seniorenraad. Met doel om daar ook de belangen van de senioren te behartigen.


Lees onderstaand het COSBO jaarverslag 2020   

COSBO ( CENTRAAL OVERLEGORGAAN SAMENWERKENDE BONDEN van OUDEREN in  SOEST / SOESTERBERG.)

Secretariaat: Veenbesstraat 70, 3765 BB Soest. email: boshuizen@xmsnet.nl

 

             I N H O U D :

 

pagina           2:     inhoudsopgave

pagina           3:     voorwoord                                                        

pagina           4:     doelstelling COSBO

                              bestuur         

pagina           5:     Samenstelling bestuur per 1-1-2018  

                             dagelijks bestuur 

                             vergaderingen                                                       

pagina             6:   secretariaat

                              totaal aantal leden per 31-12-2019

                              activiteiten                                                         

pagina            7:  publiciteit

                             archief

                             samenstelling  bestuur COSBO   

                             per 31-12-2019        

    

VOORWOORD

De omstandigheden voor iedereen en dus ook voor het COSBO waren in dit verslagjaar uitzonderlijk. De geïmplementeerde maatregelen genomen ter bestrijding van het Coronavirus hebben een enorme impact op alles en iedereen gehad.                                                                                              

De mogelijkheden voor fysiek vergaderen waren sterk beknot en was derhalve de belangenbehartiging voor onze doelgroep, de Senioren van Soest, duidelijk bemoeilijkt ondanks de goede afstemming tussen de besturen van de beide Seniorenbonden.                                                                              

Al jarenlang is de huisvesting van onze Senioren een van de belangrijkste speerpunten van het COSBO. Uit een diepgaande enquête van het COSBO in 2011 kwam de behoefte aan levensloopbestendige woningen duidelijk aan het licht en werden de resultaten gedeeld met het Gemeentebestuur. De respons van die kant was uitermate pover en heeft derhalve in de jaren daarna tot weinig soelaas geleid. Desondanks bleef het COSBO aandringen op samenspraak met de Gemeente en zeker nadat in de beleidsplannen van het Gemeentebestuur de Burgerparticipatie als uitermate belangrijk was aangemerkt.                     Ondanks breed overleg en toezeggingen van bestuurlijke zijde is de communicatie met het Gemeentebestuur in dit verslagjaar sterk verminderd en zijn wij er tot nu toe niet in geslaagd hierover in overleg te treden. Een ontwikkeling die ons grote zorgen baart voor nu en voor de vooruitzichten van onze Senioren; belangen van 25 % van de Soester bevolking !  Daarom mogen wij niet versagen en dus een uitdaging voor 2021.F
Frits van Wesemael, voorzitter

 

DOELSTELLING COSBO

In de gemeente Soest/ Soesterberg zijn twee seniorenbonden actief. Het zijn de KBO en de PCOB.

Alhoewel zij afzonderlijk de belangen van hun leden behartigen, werken zij intensief samen in het overkoepelend orgaan: COSBO.

Het primaire doel van deze samenwerking is om de belangen van alle senioren in de gemeente Soest en die van de leden van de aangesloten bonden in het bijzonder, zo optimaal mogelijk te behartigen.

Door gezamenlijk op te trekken naar de gemeentelijke instanties kunnen de problemen rond seniorenzorg effectiever besproken worden en oplossingen aangereikt worden.

De speerpunten van dit gezamenlijk overleg zijn Wonen, Zorg en Welzijn.

Daarnaast heeft het COSBO overleg met plaatselijke organisaties zoals bijvoorbeeld de SWOS. De leden van de twee bonden worden maandelijks geïnformeerd via de eigen mededelingenbladen (Soester Venster en het Kompas) Daarnaast publiceert COSBO in de lokale bladen (o.a. Soester Courant en Gooi en Eemlander) en zijn er interviews bij radio Soest.

 

BESTUUR

Bestuursleden van de aangesloten seniorenbonden vormen het bestuur van COSBO. Elke seniorenbond vaardigt 3 bestuursleden af. Deze blijven lid van het COSBO bestuur, zolang zij bestuurslid van de aangesloten bonden zijn.

Het bestuur kan adviseurs benoemen. Zie samenstelling per 01-01-2020

Het streven is om het aantal bestuursleden uit te breiden met kandidaten uit organisaties die gericht zijn op ouderenzorg.

 

SAMENSTELLING VAN HET COSBO PER         1 JANUARI 2020

Voorzitter                      Theo Stoop                           KBO 
Secretaris                     Cees Booshuizen                 PCOB
Penningmeester           Frans Panhuijzen 
Lid                                Frits van Wesemael              KBO 
Lid                                Riet Wind-Mellink                  PCOB 
Lid                                Joop van der Wal                  PCOB

                                   

DAGELIJKS BESTUUR IN 2020

Voorzitter                                                     Theo Stoop

Na zijn overlijden is  hij opgevolgd door      Frits van Wesemael

Secretaris                                                     Cees Boshuizen

Penningmeester                                            Frans Panhuijzen

 

VERGADERINGEN

 In 2020  werd vanwege de coronamaatregelen drie maal vergaderd met het voltallige bestuur. Daarnaast   zijn er diverse overleggen geweest tussen de voorzitters van KBO en PCOB en de secretaris. De vergaderingen vonden plaats op de eerste donderdag van de maand plaats in de vergaderzaal van  Ontmoetingcentrum Klaarwater.

Bij spoed eisende zaken, tijdens deze maanden, werden de ter zaken doende bestuursleden benaderd via het dagelijks bestuur.  Daarnaast

Hebben er een aantal gesprekken plaatsgevonden tussen de directeur van het SWOS en voorzitter en secretaris van het COSBO

 

SECRETARIAAT 

Secretaris van het COSBO is de heer C.Boshuizen, Veenbesstraat 70 ,3765 BB Soest.tel: 035-6026424 email: boshuizen@xmsnt.nl

Alle voor het COSBO bestemde brieven, emails en stukken worden via het secretariaat ontvangen.

Alle, ten behoeve van het COSBO gevoerde secretariaatswerkzaamheden worden per computer  uitgevoerd.

E-mail of post met een belangrijk onderwerp, wordt direct doorgestuurd of doorgemaild aan de andere COSBO leden

Naast het ontvangen en uitgaan van de post behoort mede tot de taak van de secretaris het maken van de verslagen*) alsmede het samenstellen van de agenda voor de vergaderingen.

Zo zijn in genoemd jaar zes agenda’s en verslagen gemaakt.

(*) In 2020 zijn de verslagen gemaakt door Frans Panhuijzen

 

TOTAAL AANTAL LEDEN  

                Totaal aantal leden van de aangesloten ouderenbonden per 31-12-2020 is: 1302 leden

KBO Soest/Soesterberg:      883   leden (alleen leden in de Gemeente Soest)

PCOB afd. Soest                  419 leden.

 

ACTIVITEITEN

             Belangrijke activiteiten van bestuur en werkgroepen waren:      

  1. Contacten met de wethouders: L.van Aalst, A.Treep en N.Kundic,, m.b.t. de onderwerpen: woonvoorzieningen senioren, Ontwikkeling Dalweg en aanvragen WMO voorzieningen.
  2. Helaas moeten wij constateren dat het COSBO, ondanks toezeggingen niet uitgenodigd zijn om mee te denken/praten over onze visie m.b.t. noodzakelijke woningbouw.
  3. Daarnaast  waren er contacten met leden van verschillende fractievoorzitters over belangenbehartiging senioren op lokaal niveau zoals: wonen het realiseren van levensloop bestendige woningen en zorghuisvesting) ; langer thuis wonen van senioren en toewijzing van hulp die dit mogelijk moet maken ( keukentafelgesprekken).
  4. De Seniorenmiddag in samenwerking met “Groot Gaesbeeker Gilde” in Soest heeft in 2020 niet plaatsgevonden vanwege Covid-19
  5. Kransleggingen op 4 mei en 15 augustus.
  6. Overleg met SWOS  over vraagstukken, die van gemeenschappelijk belang zijn.

 

PUBLICITEIT

              Vanwege de situatie rond het cornavirus zijn er minder activiteiten geweest en

              heeft er geen publiciteit extern plaatsgevonden.

            . De leden van de ouderenbonden ontvangen hun eigen mededelingenblad

             “ Het Soester Venster “ (KBO) en “Het Kompas” (PCOB) en  het gezamenlijk  magazine KBO-PCOB

 

ARCHIEF

Het secretariaat houdt een archief bij waarin alle agenda’s, verslagen, brieven en e-mails en worden opgeslagen. In het verleden was dit  seizoensgebonden, terwijl het sinds 2005 op jaarbasis wordt verricht.

Het archief van het begin tot 2002 is opgeslagen in de archieven van de gemeente Soest.  Archiefstukken vanaf seizoen 2002 – 2019  bevinden zich bij de secretaris. 

 

SAMENSTELLING  bestuur COSBO                   per 31 december 2020

 

                             Voorzitter                    Frits van Wesemael               KBO                                                                                                        

Secretaris                   Cees Boshuizen                     PCOB

Penningmeester a.i    Frans Panhuijzen                  

Lid                              Paul Sparnaaij                        KBO

                             Lid                              Vacature                                 KBO                           

Lid                             Joop van der Wal                    PCOB

Lid                             Riet Wind-Mellink                    PCOB

           

   Januari 2021                                                                                        

   Cees Boshuizen

   Secretaris

                                                        


Bert Krijger heeft zitting in het Programma Beleidsbepalend Orgaan (PBO) van Radio Soest. 
Voor meer informatie over radio Soest ga naar www.radiosoest.nl of kijk op de kabelkrant (via KPN 1375, ZIGGO 43 en 44 en TELE2)

 

Lid worden

Wilt u ook lid worden van KBO Soest? Bekijk alle voordelen door op de onderstaande knop te drukken.

Lid worden

Ons doel

Behartiging van de belangen van haar leden in de gemeente Soest en Baarn.

Contactinformatie

KBO Soest-Soesterberg-Baarn
Postbus 139
3760 AC Soest

info@kbosoest.nl